Pilotprojekt för byggemenskaper i Skärholmen

Nu öppnas en intresseanmälan för så kallad byggemenskap inom projektet Fokus Skärholmen. En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Detta görs för att öka mångfalden av boendeformer samt konkurrensen på byggmarknaden genom att fler mindre aktörer ges möjlighet att delta i byggandet av Stockholm.

- Nu genomför vi ett pilotprojekt för byggemenskaper inom Fokus Skärholmen. Det ska bli väldigt intressant att se hur det kan bidra till stadsdelens framtida utveckling genom att släppa in framtidens Skärholmsbor i planeringen av det egna boendet, säger Stefan Hansson (S) ordförande i exploateringsnämnden.

Mer om intresseanmälan här:

https://vaxer.stockholm.se/omraden/fokus-skarholmen/byggemenskap/

Vad är en byggemenskap?

Byggemenskap är ett alternativ till traditionellt bostadsbyggande där en grupp privatpersoner bjuds in att i egen regi eller tillsammans med en byggaktör planera och genomföra ett bostadsprojekt. Syftet är att deltagarna i byggemenskapen ska bygga bostäderna för eget boende.

I Tyskland är s.k. "Baugemeinschaften" eller "Baugruppen" ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande eller om hur man vill bo som äldre. För samhället kan byggemenskaper vara ett sätt att åstadkomma ett mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet.

Även i Sverige finns enstaka exempel på byggemenskaper, exempelvis Ekobyn i Björkhagen och det nya ”Urbana Villor” i Malmö.

Om projektet:

Markanvisning för bostäder föreslås preliminärt ske inom planområdet Mälaräng. Den aktuella tomten ligger invid Bredängsvägen i norra delen av planområdet Mälaräng. Platsen bedöms komma att omfatta en byggrätt för cirka 30 till 40 lägenheter.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera