Socialdemokraterna lanserar trygghetspaket för skolan

Socialdemokraterna föreslår ett trygghetspaket för Stockholms skolor. Paketet innehåller bland annat trygghetsombud, obligatoriska trygghetsronder och ökad utbildning för skolans personal.

- Tillvaron i klassrummet påverkas av tillvaron i stort. Vi måste ta dessa signaler på allvar. Det handlar om att öka andelen behöriga lärare som har tid för varje elev, ett utökat elevhälsoarbete och andra trygghetsskapande insatser som vi vet ger resultat. På flera skolor i Stockholm ser vi positiva exempel på trygghetsskapande åtgärder som vi nu vill se till att alla elever får ta del av, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

Trygghetspaketet för Stockholms skolor:

  • Alla Stockholms skolor ska ha ett trygghetsombud. Det kan exempelvis vara en förstelärare eller fritidsledare som har ett utpekat ansvar att samordna trygghetsfrågorna på skolan.
  • Alla skolor ska en trygghetsgrupp med representanter från skolledning, personal och elevråd. Dessa trygghetsgrupper arbetar främst förebyggande men också med direkta åtgärder i akuta situationer. Det kan handla om genomförande av trygghetskartläggningar och uppföljning av enkäter med mera.
  • Trygghetsronder ska genomföras på alla skolor minst engång per år - kartläggningar av områden där eleverna känner otrygghet. Exempel på otrygga platser är toaletter och omklädningsrum, det vill säga platser där det ofta saknas eller är mindre vuxennärvaro.
  • Alla personal ska få utbildning i normkritik och trygghet. Exempel på detta är MVP, ett program för årskurs 7 - 9 med syfte att förebygga pojkars och mäns våld.
  • Skolorna ska få utökat stöd till kameraövervakning. För närvarande har omkring ett femtiotal skolor infört kameraövervakning i bland annat korridorer för att öka tryggheten. Skolorna uppger att kameraövervakningen är en välfungerande metod för att främja trygghet. Skolorna ska få utökat stöd till kameraövervakning i skolmiljö.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera