Civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand utreder SMS-lån

Civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand får i uppdrag att utreda snabblån och föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

De obetalda snabblånen har ökat markant. Kronofogdens statistik visar att det 2014 inkom 56 641 snabblåneärenden till Kronofogden. Det är en ökning med nästan 7 500 ärenden jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Sedan snabblånen infördes 2006 befinner sig nu antalet inkomna ansökningar om obetalda snabblån på en toppnivå.

Dessa lån kännetecknas av sin lättillgänglighet och av att de avser relativt små belopp som lånas ut under en kort tid. De riktar sig ofta till och beviljas ekonomiskt svaga konsumenter och har ofördelaktiga räntevillkor. Det har visat sig att snabblån är ett lockande sätt för en del konsumenter att kortsiktigt lösa sina ekonomiska problem, vilket emellertid på lite längre sikt kan leda till större ekono­miska bekymmer.

- Jag är stolt och glad över att får uppdrag att göra denna utredning. Målet måste vara att antalet sms-lån minskar kraftigt, särskilt vad gäller utsatta människor som idag kan tvingas att låna i ren desperation, kommenterar Johan Löfstrand.

I uppdraget ingår att överväga följande åtgärder:

  • att införa en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kredit­prövning,
  • att begränsa den kreditränta och dröjsmålsränta som kredit­givaren får ta ut (räntetak),
  • att begränsa det totala belopp för kostnader som en konsu­ment kan bli skyldig att betala (kostnadstak),
  • att begränsa möjligheten att förlänga lån,
  • att införa ett skriftlighetskrav vid ingående av kreditavtal, och
  • att skärpa marknadsförings- och informationskraven.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

De åtgärder som föreslås ska i första hand vara riktade mot s.k. snabblån. Om det bedöms lämpligt, får utredaren föreslå att åtgärderna även ska gälla andra slags konsumentkrediter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Kontakt:

Stefan Hell Fröding

Pressekreterare

Partistyrelsens kansli

Riddarhustorget 7-9

100 12 Stockholm.
www.socialdemokraterna.se 
M: +46 70 839 84 86

Prenumerera