En ny skolpolitik - för kunskap, respekt och lust att lära

Socialdemokraternas rådslagsgrupp om skolan presenterar i dag en plattform för ny socialdemokratisk skolpolitik. Plattformen lyfter fram fem huvudprioriteringar som grund för det fortsatta förnyelsearbetet av den socialdemokratiska skolpolitiken.Inom varje område lämnas en lång rad förslag till konkreta åtgärder. Exempelvis föreslås;

• En bred statlig satsning under 5 år för att minska klasstorlekarna och anställa fler lärare för att höja kunskapsnivån och förbättra studieron. Satsningen bör börja i de skolor som har svårast förutsättningar.
• Varje elevs kunskaper ska systematiskt följas upp och utvärderas varje termin från första årskurs och nationellt kvalitetssäkrade prov och tester i svenska, matematik och engelska. Minst 2 tim schemalagd läxläsning i veckan för alla elever.
• Förnyelse av friskolesystemet där ett nytt system måste kunna garantera friskolorna rätt att starta och verka på samma villkor som kommunala skolor, föräldrar och elever måste få rätt att välja mellan olika alternativ och politiken måste ges möjlighet att påverka etablering så att resurser styrs till undervisning istället för överetablering. • Förstärkning och förnyelse av yrkesutbildningen i gymnasieskolan med särskilda kursplaner för kärnämnena anpassade för varje yrkesutbildning men utan att sänka kraven och utan att ta bort högskolebehörigheten. Avskaffande av IV-programmet och ersätta det med ett ”basår” motsvarande det som finns i högskolan. • Satsningar på professionellt ledarskap både i skolan och i klassrummet. Förstatligande av lärarfortbildningen och vidareutbildning av alla obehöriga lärare med målet att år 2015 ska det inte finnas obehöriga lärare i svenska skolan.

Rådslagets plattform är koncentrerad till åtgärder inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Förslag och åtgärder för att stärka det livslånga lärandet behandlas inom ramen för rådslagsgrupperna om jobben och välfärden.

Socialdemokraternas skolrådslag påbörjade sitt arbete i juli. Rådslagets plattform ska ligga till grund för diskussionen om socialdemokratisk skolpolitik vid förtroenderådet i Stockholm den 10 november. Ett slutligt beslut om ett nytt skolpolitiskt program fattas på socialdemokraternas kongress 2009.

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03

Prenumerera