Sahlin: 30 timmars förskola för alla barn

De rödgröna investerar minst 12 miljarder mer än regeringen i välfärden, utöver dagens besked från regeringen. Investeringar i välfärden går före stora nya skattesänkningar. En rödgrön uppgörelse för skolan – med mindre klasser, ökad lärartäthet och betyg från årskurs sju – och en överenskommelse som värnar den svenska sjukvården har presenterats under Almedalsveckan. Nu presenterar socialdemokraterna sina prioriteringar för förskolan. Alla barn, också barn till föräldralediga och arbetslösa, får tillgång till förskola 30 timmar i veckan – i stället för 15 timmar som idag. Därutöver investerar vi i bättre kvalitet i förskolan – i investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling.De rödgröna har redan avsatt 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden. Inför Almedalsveckan presenterade de rödgröna två principer för hur ett framtida reformutrymme ska disponeras. Om regeringen föreslår nya steg i förvärvsavdraget eller ytterligare skattesänkningar för höginkomsttagare kommer de rödgröna att använda dessa resurser till investeringar i jobb, välfärd och klimat. Dessutom kommer varje ny krona regeringen föreslår till välfärden att matchas av de rödgröna.

Sammantaget innebär de två principerna att de rödgröna under alla omständigheter kommer att investera minst 12 miljarder mer än regeringen i välfärden under åren 2011 och 2012, utöver dagens besked från regeringen.

Idag har regeringen lämnat besked om att tillföra ytterligare 3 miljarder till kommunsektorn under nästa år. Detta räcker inte för att täcka kommunernas behov. Under det senaste året har 25 000 anställda sagts upp i skolan, vården och omsorgen. Nu väntar ytterligare uppsägningar.

De rödgröna presenterade i tisdags en uppgörelse för skolan – med mindre klasser, ökad lärartäthet och betyg från årskurs sju. Socialdemokraternas prioriteringar för förskolan är att bryta nedskärningstrenden i förskolan – och att säkerställa att alla barn, också barn till föräldralediga, får tillgång till förskola 30 timmar i veckan.

De rödgröna presenterade igår en överenskommelse som värnar svensk sjukvård. Vård efter behov – inte efter plånbok, patienternas valfrihet – inte vårdföretagens och nej till privatiseringar av universitetssjukhus är bärande principer i denna överenskommelse.

Nu presenterar Socialdemokraterna sina prioriteringar för förskolan. Sverige ska tillbaka till överskott. Prioriteringarna genomförs i den takt svensk ekonomi tillåter.

Rätt till 30 timmars förskola i veckan för alla barn.

En fungerande arbetslinje förutsätter att både kvinnor och män kan arbeta. Många som inte jobbar regelbunden och normal arbetstid har det svårt att få ihop arbetslivet med omsorgen om barnen. Detta kan gå ut över barnens trygghet och rätt till omsorg. Förskolans öppettider är inte anpassade efter familjernas varierande behov av omsorg och tillsyn på kvällar, nätter och helger. De rödgröna har i vårbudgeten föreslagit att barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, nätter och helger.

Förskolan är den första pedagogiska verksamheten för barn som växer upp i Sverige. Under kunnig vägledning lägger förskolan grunden för det livslånga lärandet, bidrar till barnets utveckling och stärker barnets språkutveckling.

Regeringen har i stället infört vårdnadsbidrag, och barnomsorgspeng även till verksamheter utan pedagogiskt innehåll. I storstädernas förorter har vårdnadsbidraget fått fäste. Mellan år 2008 och år 2009 fördubblades antalet föräldrar som beviljades bidrag i stadsdelen Spånga-Tensta i Stockholm. En återverkning av vårdnadsbidraget är att förskolor tvingas stänga i områden där bidraget används mer. Barnen går därmed miste om mötet med nya kamrater, tillgången till svenska språket och den pedagogiska verksamheten.

Samtidigt erbjuder olika kommuner olika tillgång till förskolan. Skollagen föreskriver att föräldralediga och arbetslösa skall tillhandahållas förskoleverksamhet som omfattar minst 3 timmar per dag – eller 15 timmar i veckan. Det räcker inte.

Förutsättningarna för ett förverkligande av förskolans pedagogiska uppdrag försämras av att barn är frånvarande under större delen av dagen. Därför är 15 timmar i veckan otillräckligt. Den korta tiden riskerar att drabba barnens lärande och möjligheter till social utveckling.

15 timmars dagis innebär en otillräcklig avlastning för många föräldralediga föräldrar, som skulle behöva mer tid för att kunna hämta och lämna de äldre barnen på dagis och skola - och också ha tid över för att etablera kontakten med sina yngre barn. Även arbetslösa föräldrar behöver mer än 15 timmar i veckan för att söka jobb och vidareutbilda sig för att komma vidare.

Vi vill ändra skollagen så att alla kommuner erbjuder 30 timmars förskoleverksamhet till alla barn – också de som har föräldralediga, eller arbetslösa, föräldrar.

Investera i kvalitet i förskolan.

Vi socialdemokrater är övertygade om att förskolan innebär goda möjligheter till utveckling för barn och stärker föräldrarnas möjligheter att jobba. Därför är vi angelägna om att alla ska få tillgång till verksamheten – och att verksamheten håller hög kvalitet. Kvalitet betyder resurser. Resurser som innebär att förskollärarna och barnskötarna inte blir färre.

Därför vill vi se till att förskolan har de resurserna som behövs för god kvalitet. Det innebär investeringar i mer personal, fortbildning och pedagogisk utveckling. Vi bedömer att detta kräver en halv miljard kronor – under förutsättning att kommunerna möter upp med lika mycket. Det innebär 1 miljard för bättre kvalitet i barnomsorgen.

Mer information: Anna Helsén, 070-698 48 58