Vi investerar i grön infrastruktur

Vi ökar farten med 20 % på Skånebanan för kortare restider och ett bättre klimat– Vi, de rödgröna, bedömer att upprustningen av Skånebanan kommer att ge cirka 150 årsarbeten jobb inom bygg- och anläggningssektorn och angränsade branscher.

– Denna satsning är en del i vår gemensamma inriktning för en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen i Sverige.

Trafiksektorn uppvisar en fortsatt kraftig ökning av utsläppen av växthusgaser och står för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen, inklusive utrikes sjöfart och flyg. Av ca 100 TWh energi som förbrukas per år kommer 95 % från olja.

Vägtrafiken svarar för över 90 % av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser. Detta är inte hållbart. Det är utomordentligt viktigt att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter. Ur ett jobb- och tillväxtperspektiv är det utomordentligt viktigt att transportsektorns utsläpp av växthusgaser kan reduceras samtidigt som vi skapar bättre tillgänglighet och minskar res- och transporttiderna i Sverige.

Insatser för att minska utsläppen från våra vägar är en bärande del i omställningen av det svenska transportsystemet. Järnvägssträckan Helsingborg – Hässleholm är 72 km lång och utgör en del av Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg och Kristianstad. På Skånebanan går det både person- och godståg. Upprustningen innebär att farten anpassas till högst 160 km/tim från dagens 130 km/tim, en fartökning med över 20 %.

Förbättringen ska ske genom att bygga om eller bort plankorsningar och justeringar av spåret.

En upprustning bidrar till att binda ihop den snabbväxande västra delen av Skåne med Hässleholm och Kristianstad. När banan väl står klar ökar möjligheten till snabbare arbetspendling i stråket Hässleholm - Perstorp - Klippan - Åstorp - Bjuv.

Utbyggnaden medför att restiden mellan Helsingborg och Hässleholm kan minska med cirka 10 minuter och att restiden mellan städerna därmed inte behöver överstiga 55 minuter.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bedömer att denna regionförstoring på sikt kan leda till ett betydande tillskott av nya jobb. Enbart för Hässleholms kommun medför de ökade möjligheterna till arbetspendling att omkring 50 nya jobb skapas. Dessutom blir punktligheten bättre när järnvägssystemet blir mer flexibelt.

Kostnaden för upprustningen beräknas enligt Banverket kosta 140 miljoner kronor i 2007 års prisnivå. Kostnaden ryms inom de ramar för järnvägssatsningar som respektive parti presenterat i riksdagen.

Presskontakt: Camila Peirone Buzaglo, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-545 32 69 Anders Wallner, pressekreterare hos Maria Wetterstrand, 070-215 43 32 Marie Utter, pressekreterare hos Peter Eriksson, 070-372 73 23 Kristoffer Housset, pressekreterare hos Lars Ohly, 076-145 42 02

Prenumerera

Dokument & länkar