Lättare för Barnombudsmannen att anmäla när barn far illa

Regeringen föreslår en lagförändring som gör det lättare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla till socialnämnden om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Likaså ges BO även möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara betydande för IVO:s verksamhetstillsyn.

- Barnombudsmannens kontakt med barn och unga har ökat genom åren och myndigheten träffar fler och fler barn och ungdomar i utsatta situationer. Samtidigt försvårar nuvarande lagstiftning myndigheten att anmäla till socialnämnden vilket vi i regeringen nu agerar på, säger barnminister Åsa Regnér.

BO:s nuvarande anmälningsskyldighet gentemot socialnämnden i fall där barn far illa är mer begränsad och svåranvänd än vad gäller andra myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. Samtidigt medger nuvarande lagstiftning inte heller att BO lämnar uppgifter till IVO. Det föreslås därför att det införs en sekretessbrytande bestämmelse avseende IVO i offentlighets- och sekretesslagen så att de närmare kan granska och utreda huruvida barnets rättigheter åsidosatts.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera