Regeringen gör miljardsatsning för ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen, som omfattar 250 miljoner kronor årligen 2016-2019, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela medel till kommuner för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

- Satsningarna på stärkt bemanning och kompetensutveckling är viktiga för att förbättra situationen för socialtjänsten som under längre tid haft svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal. Ökningen av antalet ensamkommande barn har inneburit ytterligare utmaningar och stress i arbetet för dem som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det här handlar om kvinnodominerande arbetsplatser och åtgärderna behövs ur ett jämställdhetsperspektiv, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Det första uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska utforma ett erbjudande till stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen ska primärt inriktas på rekrytering av handläggande personal men även arbetsledande och administrativt stödjande personal bör kunna komma i fråga. I uppdraget ingår att redovisa hur en sådan satsning kan genomföras, administreras och följas upp.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 mars 2016.

Kommunernas behov styr kompetensutvecklingen

Socialstyrelsen får också i uppdrag att under 2016 fördela 24 miljoner kronor till kommunerna för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den primära målgruppen är socialsekreterare samt deras chefer och arbetsledare. Satsningen omfattar även stöd och handledning för oerfarna handläggare och behandlande personal. Medlen ska vara kopplade till kompetensläget och behovet i kommunen. Därför bör även medlen användas till utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser utifrån den rådande flyktingsituationen och framför allt ökningen av antalet ensamkommande flickor och pojkar.

Socialstyrelsen ska lämna en slutredovisning av satsningen till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera