Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Idag beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget.

- Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn till Sverige under förra året innebär ett hårt tryck på socialtjänsten i många av landets kommuner. För att få en samlad bild av hur situationen ser ut och underlätta för den sociala barn- och ungdomsvården behövs en fördjupad analys. Ensamkommande flickors utsatthet och behov är ett område där kunskaperna måste förbättras, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.


I Socialstyrelsens uppdrag ingår att:

  • göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn,

  • se över kunskapsstödet till socialtjänsten i arbetet med ensamkommande barn och unga,

  • ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd.

  • ta fram ett särskilt målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatt till relevanta språk,

  • utreda behovet av ett kunskapsstöd för personalen på hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga, och om behov finns påbörja arbetet med framtagande av relevant stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande

Arbetet ska genomföras utifrån ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv. Såväl flickors som pojkars, unga kvinnors och unga mäns behov ska belysas. Socialstyrelsen ska även bedöma behovet av ett HBTQ-perspektiv i kunskapsstödet och utbildningsmaterialet.

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet löpande och skriftligen till Regeringskansliet efter att varje deluppdrag är avslutat. Senast den 30 juni 2017 ska uppdraget slutredovisas.

Kontakt:

Darina Agha
Tillfällig pressekreterare hos Åsa Regnér
072 708 1627
darina.agha@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera