Fri flytträtt leder till ökad konsumentnytta och en sund utveckling av marknaden

Idag har Söderberg & Partners lämnat sitt svar till Livförsäkringsutredningens betänkande. Söderberg & Partners är positiva till att införa en fri flytträtt på pensionskapital och ser att det kommer öka konkurrensen och konsumentnyttan.  

Att införa en fri flytträtt är fullt genomförbart och betydligt enklare att åstadkomma än vad en del kritiker försöker göra gällande. Vi vill till den allmänna debatten som förs tillföra och understryka att den stora gruppen vinnare av fri flytträtt inte är de som flyttar utan alla kunder som väljer att inte flytta. De kunder som väljer att stanna får bättre villkor och blir mer rättvist behandlade. Detta tack vare att försäkringsbolagen tvingas stå på tårna för att få behålla sina kunder.

En fri flytträtt kommer att förbättra avgiftsnivåerna för fondförsäkringskunderna, skapa större rättvisa samt förenkla hanteringen av kunder i de traditionella livförsäkringsbolagen. Framförallt kommer den att resultera i en högre kvalitet på samtliga produkter och på så sätt en ökad konsumentnytta.

Fyra starka skäl till att införa en fri flytträtt:

  1. Det blir enklare för kunderna. Många sparare har en mängd fribrev. De flesta pensionssparare i den situationen har en önskan att flytta ihop försäkringarna. Det kommer leda till en ökad överblickbarhet och med det kommer även kontroll.
  2. När kunderna kan rösta med fötterna driver det på en sund utveckling i de traditionella försäkringsbolagen. Det är inte ovanligt att kunder har fastnat i ett försäkringsbolag med t.ex. svag solvens. För vissa kunder, ofta de som har varit kunder länge, betyder det att de kommer att bli av med hela sitt upparbetade överskott för att betala till nya kunder. Detta som ett resultat av att de ”nyare” kunderna har fått en, i förhållande till vad marknaden erbjuder, alltför hög garanterad avkastning. Införs en fri flytträtt kommer antingen de traditionella försäkringsbolagen att behöva reallokera överskottskapital, och därmed göra kunderna uppmärksamma på hur illa situationen i bolaget är. Alternativt tvingas de sänka de garantiräntor som de utlovat och som är för höga. De kan inte som idag ge sken av att situationen är balanserad. Detta är ytterst angeläget och en fri flytträtt skulle innebära att traditionella bolag inte tar lika stora affärsrisker eftersom dåliga affärer inte längre kan döljas på samma sätt som de kan idag. Sammantaget driver en fri flytträtt på en sundare utveckling av marknaden.
  3. Ökad konkurrens kommer att skapa en prispress på gamla försäkringskontrakt. Många äldre försäkringar har ett betydligt högre avgiftsuttag än nyare produkter. I synnerhet gäller det fondförsäkringsbolagens produkter. En fri flytträtt kommer därför att resultera i sänkta avgiftsuttag. Internationella erfarenheter visar att dessa prissänkningar även kommer den kund som inte flyttar till fördel.
  4. Rättvisan och hanteringen av kunder. Skötseln och efterlevanden av kontributionsprincipen i de traditionella försäkringsbolagen kommer att öka. Det blir mer problematiskt att använda inlåsta kunders pengar eftersom risken är uppenbar att det uppmärksammas och att de kunderna då väljer att flytta sina pengar.

Vanliga skäl till att inte införa eller införa en begränsad flytträtt är att det blir dyrt, det går emot den svenska modellen, kunder kan bli lurade och att det förstör för de gamla kunderna. Argumenten är svaga och där det finns problem finns lösningar redan framtagna. Givetvis gäller det att införa en fri flytträtt klokt och systematiskt. En fri flytträtt är det enda rätta då det leder till ökad konkurrens och med det kommer konsumentnyttan.

Läs hela Söderberg & Partners remissvar i upplagd pdf på:
http://newsroom.soderbergpartners.se/press/fri-flyttratt-leder-till-okad-konsumentnytta-och-en-sund-utveckling-av-marknaden/

Mer information:
Gustaf Rentzhog, koncernchef
Tel 08-451 50 00

Louise Hagsten, marknadschef
Tel: 08-451 50 17
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se


Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter.

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar en individanpassad lösning. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Taggar:

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera