Arbetet med hållbar textilproduktion går långsamt

Företag och inköpare av textilier har svårt att ta ansvar för hur riskfyllda kemikalier används längs med varukedjan, trots att många har goda intentioner. Det visar en ny avhandling från miljöforskaren Natasja Börjeson vid Södertörns högskola.  I ”Toxic Textiles - towards responsibility in complex supply chains” undersöks vilka möjligheter, hinder och utmaningar textilsektorn möter i sitt arbete mot ökad hållbarhet.

En av samtidens stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallv å gorna av en globaliserad handel. Ett exempel är hanteringen av kemikalierisker, och en bransch d är denna utmaning är tydlig ä r textilbranschen. H är är produktionen kemikalieintensiv och ofta spridd över flera kontinenter. M å nga företag och offentliga inkö pare äger inte sin produktion, vilket leder till stora sv å righeter när de ska ställa krav kring vilka kemikalier som används, och trots löften om giftfria kläder och h å llbar produktion har tillverkare sv å rt att leva upp till vad de lovar.

Natasja B örjesons avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer – privata och offentliga textilinkö pare – arbetar mot ett ökat ansvarstagande fö r kemikalierisker l ängs med sina varukedjor. Hon vill fördjupa först åelsen f ör vad som hä nder n är marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö- och hälsorisker fr å n till exempel kemikalier i textil. Fokus ligger på svenska privata och offentliga textilinköpare, som exempelvis kläd- och textilfö retag, offentlig f örvaltning och andra inköpande organisationer.

– I fr å nvaro av en stark nationell eller regional lagstiftning blir de upp till aktörerna längs med varukedjan att själva komma överens om vad som kan anses säkert och vem som har ansvar för vad. Och detta är komplicerat. Med en s ådan stor m ä ngd varor, f öretag, tillverkare och konsumenter inblandade samtidigt så blir det enkelt att lägga ansvaret på n å gon annan. Min avhandling visar att det är enormt svå rt för enskilda företag och inköpare att ta ansvar och leva upp till sina h å llbarhetsm å l – ä ven n är engagemanget finns där, sä ger Natasja Börjeson.

Den svenska textilbranschens engagemang och arbete i miljö - och kemikaliefr å gor, har ökat det senaste decenniet och branschen ligger ofta före lagstiftningen. Natasja ser i sin avhandling behov av ökade styrmedel, samarbete och en ny syn på ansvar för att komma ännu längre i fr å gan.

– M å nga klä df öretag i Sverige jobbar aktivt för att bli bättre. De utbildar sig i fr å gorna kring kemikalier i textil och det finns en samarbetskultur där flertalet miljöorganisationer, forskare och myndigheter samverkar med företag och offentlig förvaltning. Dessutom delas erfarenheter om hur de bäst ska kunna bemöta sina utmaningar ö ppet, f öretag pressar kemikalietillverkare att framställa nya ofarliga kemikalier samtidigt som de lobbar för en starkare lagstiftning. Och i vissa fall f å r de gensvar. Men utan en stark kemikalielagstiftning i ryggen och utan att äga sin egen produktion är det ett sv å rt och tidskrävande arbete att genomfö ra.  

Natasja B örjeson presenterar sin avhandling den 8 december.

Kontakt: Natasja Börjeson, 08-608 47 47 eller 073-663-50 71, natasja.borjeson@sh.se

Jenny Tirén Berg
Pressansvarig
072-236 05 43
jenny.tiren.berg@sh.se  

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.  På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.  På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Om oss

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia