Årsredovisningen godkändes vid dagens styrelsemöte – ger en bild av året i stort

Årets första sammanträde med sjukhusstyrelsen hade som brukligt SÄS årsredovisning i fokus. Den sammanfattar det gångna årets verksamhet ur en mängd perspektiv, och visar på både goda resultat och fortsatta utmaningar. Mycket positivt är koncernkontorets analys som visar att SÄS har bättre medicinska resultat än genomsnittet för Västra Götalandsregionen och riket på flera områden.

Årsredovisningen ger en heltäckande bild av verksamheten i stort och godkändes av sjukhusstyrelsen vid dagens sammanträde.  Några exempel från det gångna året: 

Medicinska resultat. Flera vårdprocesser för ett bättre flöde och ökad kvalitet har under 2017 gett resultat, framförallt sepsisprocessen (vid svår blodförgiftning) och arbetet med att minska trycksår uppkomna på SÄS. Koncernkontorets analys visar att SÄS har bättre medicinska resultat än genomsnittet för Västra Götalandsregionen och riket. 

Akutmottagning. Andel patienter där den totala vistelsetiden är mindre än fyra timmar vid besök på akutmottagning (inklusive barnakuten) var 60,6 procent. Efter införandet av ett nytt arbetssätt under hösten så har en förbättring skett, framförallt för de patienter som inte behöver inläggning. Hela det akuta flödet har fått ökat ledningsfokus och förbättringar har skett inom flera områden.

Tillgänglighet. Måluppfyllelsen för första besök inom 90 dagar är 74 procent, vilket är fem procentenheter lägre än föregående år. För behandling är måluppfyllelsen 76 procent, vilket är två procentenheter lägre än föregående år.

Produktionen är 0,2 procent lägre än 2016 (sammanvägda prestationer) och 2,3 procent över den av södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beställda nivån. Remissinflödet har ökat med 2,6 procent. Därmed ökar väntetiderna trots produktion över HSN:s beställning. SÄS deltar aktivt i VGR:s gemensamma system med upphandlade tjänster hos privata vårdgivare för att korta köerna.

Sjukfrånvaro och personalomsättning. Både sjukfrånvaro och personalomsättning har minskat under året som en följd av flertalet aktiviteter på sjukhuset.

Ekonomi. Det ekonomiska resultatet är -71,6 miljoner kr. Kostnaderna har ökat under året. SÄS åtgärdsprogram har i hög grad genomförts. Inför 2018 förändras och stärks budgetprocessen. Varje chef har ett överenskommet uppdrag 2018 gällande produktion och budget.

– 2017 har visat att SÄS fortfarande har en ekonomisk utmaning som under hela mandatperioden, och utmaning att nå målen inom vårdgarantin. Det kommer att krävas fortsatt arbete för att nå en långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet i balans, säger sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson.

– Nu kommer ändå signaler om att SÄS är på rätt väg. Ur patientperspektiv visar vi fortsatt hög kvalitet och ur medarbetarperspektiv är det en låg personalomsättning och lägsta sjukskrivningsnivå inom mandatperioden. Jag vill sända ett stort tack till alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för alla patienters bästa!

Några andra beslutspunkter på mötet

• Patientsäkerhetsberättelse 2017
• Prioritering av 2018 års investeringar
• Utbildningsbefattningar – prioriteringar för specialistsjuksköterskor och barnmorskor

Här finns alla handlingar till mötet:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1475599

Kontakt

Göran Larsson, tfn 0730-20 42 60

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.