Bildterapi hjälper vid depression visar doktorsavhandling från SÄS

Bildterapi som behandlingsmetod har kommit lite i skymundan på senare år, men kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi. Det visar Christina Blomdahl, arbetsterapeut på SÄS, i sin forskning. Nu har hon disputerat vid Göteborgs universitet och hoppas att bildterapi kan få en större plats inom sjukvården.

- Bildterapi har funnits länge, men tillgängligheten har minskat under det senaste årtiondet eftersom det ställs allt större krav på vetenskapliga bevis på att behandlingen är verksam, säger Christina Blomdahl. Eftersom detta är en mindre form av terapi har det gjorts få studier och därför ingår den inte i de riktlinjer som styr vårdutbudet för depression.

Doktorsavhandlingen, vid institutet för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, visar dock att denna behandlingsmetod fungerar väl för personer med medelsvår eller svår depression.

Datainsamling är delvis genomförd på SÄS och arbetsterapeuter inom vuxenpsykiatriska kliniken har utbildats i behandlingen. De har sedan genomfört behandlingen med patienter vid flera av klinikens mottagningar. En del av forskningen består av att Christina Blomdahl utvecklat ett manualbaserat tioveckorsprogram i bildterapi. 

Bildterapi ett sätt att bryra negativa mönster

Bildterapi sammanfogar konstnärligt utövande och psykoterapi. Vanligtvis består ett behandlingstillfälle av bildskapande, ofta med ett visst tema som utgångspunkt, därefter samtal utifrån bilden. Många patienter som intervjuats uttrycker det som att inre bilder, tankar och känslor blir tydligare när de kommer på papper.

- En person som har en långvarig depression fastnar lätt i negativa tankar och passivitet, säger Christina Blomdahl. Då kan bildterapi vara ett sätt att bryta mönstret. För många blir det ett omedelbart sätt att komma in på det som är svårt att prata om, en väg in till det jobbiga.

Även en annan delstudier, där en expertpanel tillfrågades om vad som var viktiga aspekter vid bildterapi, gav liknande resultat. Studien visade att viktiga aspekter var att patienten får möjlighet att uttrycka och berätta om sina depressiva tankar, känslor, livserfarenheter men även de fysiska symptom som är kopplade till depression.

Hoppas att resultaten ska stärka bildterapins ställning

Avhandlingen visar att personerna som behandlades med den manualbaserade bildterapin förbättrades mer i sin depression än de personer som enbart fick den gängse behandlingen med främst mediciner, samtalsterapi och sjukgymnastik. Självkänslan stärktes även om det inte gick att fastslå orsaken. Patienterna som behandlades med bildterapi gick också i större utsträckning tillbaka till arbetslivet.

- Jag hoppas att bildterapi nu kan få stärkt ställning som evidensbaserad vård och därmed ingå som ett av flera behandlingsalternativ vid långvarig svår eller medelsvår depression, säger Christina Blomdahl. Det tioveckors behandlingsprogram som jag utvecklat skulle jag gärna hålla utbildningar i. Men det allra viktigaste är förstås att bidra till att livet ska bli bättre för patienter med depression. 

 

Kort om Christina Blomdahl 

• Började på SÄS 1995 som arbetsterapeut. Lämnade så småningom SÄS några år och återvände 2005 till vuxenpsykiatriska kliniken. Arbetar sedan 2013 på klinikens rehabiliteringsmottagning. Har en magisterexamen i bildterapi.
• Är gift och bor i Sparsör
• Ägnar sig gärna åt trädgårdsarbete och släktforskning på fritiden

Avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/52419
Titel: Painting from Within – Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression

Christina Blomdahl nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det allra viktigaste är förstås att bidra till att livet ska bli bättre för patienter med depression.
Christina Blomdahl, arbetsterapeut och forskare