BUP asylmottagning 10 år

Den 1 september 2005 slog SÄS upp dörrarna för en psykiatrisk mottagning för asylsökande. Uppdraget att erbjuda en särskilt anpassad vård för denna grupp var då unikt i Sverige men visade sig vara lyckosamt – i höst firar mottagningen 10 år.

Bakgrunden till uppstarten var ett identifierat behov av särskilt målgruppsinriktade insatser som var svåra att tillgodose inom den befintliga verksamheten. Genom att arbeta utifrån en planerad verksamhet med hög tillgänglighet ville man minska antalet akutinsatser. När mottagningen öppnade möttes fyra anställda av 100 remisser.

Idag består personalstyrkan av sju heltidstjänster fördelat på tolv personer. Under de 10 år som passerat har mottagningen tagit emot över 1500 patientärenden över alla åldersspann och med olika problematik. Fram till 2011 var åldersfördelningen i patientärenden 80 % vuxna och 20 % barn och ungdomar. Därefter har den skiftat till hälften vardera. Detta beror främst på ett ökat antal ensamkommande barn kommer till Sverige och så även SÄS upptagningsområde. Antalet remisser i stort har också ökat.

– Senaste året har antalet flyktingar ökat stadigt och detta har även vi märkt av. Långa köer till utredningar på Migrationsverket har ökat frustrationsnivån och långvarig stress påverkar hälsan negativt. Allt fler verksamheter har dessutom börjat vända sig till oss för råd och stöd, säger Katrin Sepp som är vårdenhetschef på BUP asylmottagning.

Mycket av arbetet på mottagningen handlar om att motivera patienterna till att upprätta och bibehålla en vardagsstruktur som bidrar till bättre livskvalité och minskade symptom. Bota, trösta och lindra är mottagningens ursprungliga ledord. Genom åren har dessa kompletterats med samverkan och kunskapsspridning.

– Dessa 10 år har varit fulla av utmaningar eftersom vi ständigt behöver anpassa oss efter vad som händer i Sverige och i världen. Tråkigt att vårt arbete behövs, men glädjande nog har vi många insatser att erbjuda, säger Katrin Sepp.

Tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se

Taggar:

VGR

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Senaste året har antalet flyktingar ökat stadigt och detta har även vi märkt av. Långa köer till utredningar på Migrationsverket har ökat frustrationsnivån och långvarig stress påverkar hälsan negativt.
Katrin Sepp, vårdenhetschef BUP asylmottagning