Närvårdscentrum Skene kan samla vård som ska finnas nära under samma tak

­­­SÄS Skene ska utvecklas och vara del i ett närvårdscentrum där vård som människor behöver ofta ska finnas nära och vara lättillgänglig. Det menar styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, som i samarbete med övriga berörda styrelser och nämnder ansöker till hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att projekt Närvårdscentrum Skene blir ett pilotprojekt inom Västra Götalandsregionens omställning av hälso- och sjukvården. Diskussioner pågår även om ett nära samarbete med den kommunala vården inom ramen för Närvårdscentrum Skene.

I den så kallade omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är nära vård en av de bärande idéerna. Den vård som människor behöver ofta ska vara lättillgänglig och finnas nära, både geografiskt och på andra sätt. I Skene finns goda förutsättningar att utveckla ett närvårdscentrum, som både innehåller nuvarande verksamheter och vissa nya.

För Södra Älvsborgs sjukhus del pågår utveckling av framför allt den specialiserade öppenvårdsverksamheten vid SÄS Skene samt ökad produktion i den planerade dagkirurgiska verksamheten, där dagkirurgiska ingrepp flyttas över från Borås till Skene. Sjukhuset planerar också att flytta vuxenpsykiatrins öppenvård till Skene. Även Närhälsan planerar för att flytta in fler verksamheter på Skene lasarett.

Sjukhusstyrelsen föreslår till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Närvårdscentrum Skene bör innehålla en så kallad närakut, med utökade öppettider jämfört med dagens jourcentral. Inom Västra Götalandsregionen pågår en diskussion om att inrätta närakuter. Eftersom Närvårdscentrum Skene har den medicinska diagnostik som behövs och ett bra geografiskt läge finns det goda skäl att förlägga en närakut till Skene.

– Genom Närvårdscentrum Skene vill vi skapa förutsättningar för en sömlös vård där vårdgivare på flera nivåer jobbar nära tillsammans, säger styrelsens ordförande Göran Larsson.

Sjukhusstyrelsen menar också att Västra Götalandsregionen bör utreda möjligheterna att förlägga viss planerad specialistvård eller regionvård till Skene. Detta då det finns både geografiska och lokalmässiga förutsättningar i Skene att inom ett eller flera specifika medicinska områden säkerställa tillgängligheten genom att till exempel ha ett samlat regionalt uppdrag att utföra någon form av ingrepp eller behandling.

Styrelsen godkände också sjukhusets månadsrapport för april. SÄS har fortsatt en stor ekonomisk utmaning och styrelsen beslutade att sjukhuset måste intensifiera arbetet för en ekonomi i balans.

Månadsrapport och övriga styrelseärenden

 

Pressjour
033-616 2444
info.sas@vgregion.se

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera