SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Händelsen gäller en kvinna i femtio års ålder som hade pågående antibiotikabehandling, ordinerad av annan vårdenhet, på grund av en infektion i höften och som inkom till akuten med buksmärtor. Utredning med datortomografiröntgen gav misstanke om förvärrad infektion i höften och förstärkt antibiotikabehandling ordinerades. Olika kontroller gjordes fortlöpande, men ingen systematisk analys av dessa. Därför uppfattade man inte att kvinnan försämrades och även tidigt uppvisade tecken på en allvarligare infektion, även om det allmänna tillståndet inte uppfattades som så dåligt. Vissa symtom tolkades som smärtutlösta. Cirka tolv timmar efter ankomsten var det uppenbart att kvinnan snabbt försämrades. Hon fördes till intensivvårdsavdelningen och fick där ett hjärtstillestånd som kunde hävas. Hon avled ett dygn senare i sviterna av infektionen. Anmälan görs på grund av bristerna i att uppmärksamma symtomen och resultaten av kontrollerna och att dra rätt slutsatser av dessa.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Chefläkaren anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria- förordningen. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten. Sjukhuset gör en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria anmälningar ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera