SÄS styrelse godkände ekonomiskt åtgärdsprogram för 2016

SÄS styrelse beslutade i fredags om sjukhusets ekonomiska åtgärdsprogram för 2016. I budgetarbetet inför året gjorde man bedömningen att SÄS behöver göra besparingar som motsvarar 110 miljoner kronor för att nå en budget i balans. 

Ett första åtgärdsprogram presenterades redan före jul som motsvarar 32,5 miljoner kronor i besparingar. Vid dagens möte togs beslut om ytterligare ett program som på helårsbasis ska ge 55 miljoner kronor. Det första åtgärdsprogrammet är kopplat till olika kliniker på SÄS och innehåller allt från utbyte av vissa läkemedel, effektivare produktionsplanering, översyn av vakanser till schemaförändringar.

Åtgärdsprogram 2 är sjukhusövergripande och innebär att sjukhuset ska minska kostnaderna för sjukvårdsmaterial med 3,0 miljoner kr vilket motsvarar cirka två procent av kostnaden. Vidare ska sjukhuset också minska läkemedelskostnaderna med motsvarande en procent, det vill sägas tre miljoner kronor på årsbasis.

Bättre möjlighet att ta ut sparade semesterdagar

Andra besparingar gäller personalkostnader där ett ökat semesteruttag förväntas ge 7,0 miljoner. Många medarbetare har innestående semester och genom att skapa förutsättningar för att ta ut denna minskar sjukhusets semesterskuld. Man gör även en justering i personalbudgeten kopplat till regionala beslut om årets lönerevision motsvarande 17,0 miljoner kronor.

Inom Södra Älvsborgs Sjukhus finns ett antal äldre medarbetare över 65 år samt yngre under 26 år som omfattas av lägre sociala avgifter vilket sammanlagt sparar 11 miljoner kronor. Den naturliga personalomsättningen på SÄS innebär också att sjukhuset löpande har ett antal vakanta tjänster som beräknas ge 9,0 miljoner kronor lägre kostnader under 2016.

- Sjukhusledningen har tagit fram en robust ekonomisk åtgärdsplan för 2016. Det kommer att innebära prioriteringar men styrelsen är trygg med att det är rätt områden att fokusera på, säger Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande.

SÄS förbättringsprogram ska bidra till ekonomin

I verksamhetsplanen för 2016 ingår förbättringsprogram för både öppen- och slutenvård som är till för att hjälpa sjukhuset att nå verksamhetsmålen. Det övergripande syftet är att utveckla effektivare arbetssätt som får vården att fungera smidigare på hela sjukhuset. Samtidigt ser man också att det finns möjlighet att sänka sjukhusets kostnader motsvarande fem miljoner kronor.

Några exempel på prioriterade områden är: effektivare bokningsrutiner för patienter, produktions – och kapacitetsplanering på mottagningarna, förbättrade rondrutiner och tydliga vårdplaner för patienterna, bättre flöde inom den akuta somatiska vården och att minska slutenvård till förmån för öppenvård. 

- Arbetet med våra förbättringsprogram kommer ge större effekt i år då det är andra året med samma program, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör. Genom att involvera verksamheten ännu mer i förbättringsprogrammen kommer vi att uppnå bättre förutsättningar för medarbetarna, ännu bättre och smidigare vård för patienterna och samtidigt kunna minska sjukhusets kostnader.

Prognosen för nästa år sätts till minus 25 miljoner vilket är i enlighet med regionstyrelsens rekommendation till regionfullmäktige som i februari ska besluta om SÄS tillåts gå med underskott 2016.

Övriga punkter på mötet

  • Serviceöverenskommelsen
  • Säkerhetsrapport 2015 

Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande tfn 0730-204260
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, tfn 033-616 10 00
Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, tfn 033-616 10 00
Maria Bohlin, kommunikationschef, tfn 0708-211934 

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Citat

Sjukhusledningen har tagit fram en robust ekonomisk åtgärdsplan för 2016. Det kommer att innebära prioriteringar men styrelsen är trygg med att det är rätt områden att fokusera på.
Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande