SÄS styrelse säger ja till stora satsningar på psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin

Vid ett extra styrelsemöte idag 28 april gav sjukhusstyrelsen klartecken för bygg- och vårdutvecklingsprojekt inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin. Det är första steget mot ett helt nytt kvarter för barn- och vuxenpsykiatri, en utbyggd infektionsklinik och moderniserad laboratoriemedicin.

Dagens styrelsebeslut är ett viktigt avstamp för angelägna satsningar inom vården på kort och lång sikt.  Bakom beslutet ligger ett omfattande internt arbete under lång tid för att forma det som går under namnen psykiatrins kvarter, nya infektion och framtida laboratoriemedicin. Projekten sammanfattas i så kallade systemhandlingar som beskriver bakgrund och behov, hur vården ska utvecklas och byggnaderna utformas, byggtekniska fakta och ekonomisk kalkyl för investeringarna.

– Detta är viktiga och bra investeringsbeslut för framtidens utveckling av hälso- och sjukvården på SÄS, säger styrelsens ordförande Göran Larsson. Inte minst för psykiatrin men även för modernisering av både infektionsvård och laboratorieverksamheten. Dagens beslut i sjukhusstyrelsen är en tydlig plattform inför övergripande beslut inom regionen.

Efterlängtad satsning sedan många år
Sjukhusstyrelsens ja till de tre projekten innebär att de godkänts i den första politiska nivån. Regionstyrelsen avgör när byggfasen kan komma igång genom att avsätta investeringsmedel för de olika projekten. De besluten väntas i höst.

– Jag är så glad att dessa eftersatta områden nu får rejäla satsningar, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén. Projekten är i grunden vårdutveckling där lokalerna ska stödja en vård i absolut framkant. Jag är också tacksam för alla medarbetares insatser hittills, och även patientorganisationer som deltagit i arbetet.

– Detta har vi väntat på länge! Det gör det naturligtvis än mer efterlängtat, säger Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef på vuxenpsykiatriska kliniken. Nu får vi en möjlighet att erbjuda en bättre vård för våra svårast sjuka patienter, i en miljö som blir läkande och attraktiv för alla som finns där. Dessutom får vi fler vårdplatser, något som vi över tid behöver ha tillgång till.

Satsningar med sikte många år framåt i tiden
Alla tre projekt som styrelsen nu sagt ja till har vuxit fram utifrån nuvarande och framtida behov. De så kallade systemhandlingar (enligt Västra Götalandsregionens investeringsmodell) som är underlag för beslutet är resultatet av ett omfattande analys- och planeringsarbete under lång tid. Allt sker i ett nära samarbete mellan SÄS som hyresgäst och regionens fastighetsägare, Västfastigheter. Här sammanfattas kort de tre projekten, med bakgrund och vad de ska bidra till:      

Psykiatrins kvarter
Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år. Det består av ett helt nytt hus och en befintlig byggnad som ska byggas om. De sammanlänkas av en ny entré till vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och lokaler för aktiviteter och rehabilitering.

Projektet innebär att tomten där BUP finns idag används för en ny vårdbyggnad för akutmottagning och heldygnsvård, rehabilitering och viss annan verksamhet. . Utformningen skapar förutsättningar för en vård i en läkande miljö som stärker patientens delaktighet och integritet. Utöver nya vårdplatser ska öppenvården utvecklas och vara grunden för den psykiatriska vården. All vuxenpsykiatrisk öppenvård i Borås samlas på området. Bygginvestering 755 miljoner kronor.

Utbyggnad och samlokalisering av infektionsvården
Infektionssjukdomar är en stor och växande utmaning. Med globalisering, flyktingströmmar och klimatförändringar kommer bakterieresistens och smittsamma sjukdomar att öka. Projektet för ny infektionsvård innebär att nuvarande lokaler byggs om och byggs ut och samlar all infektionssjukvård på SÄS, jämfört med dagens uppdelning av vårdplatser.

Det ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas, både vanliga rum och isoleringsplatser. Denna satsning beräknas motsvara de medicinska behoven för de närmaste 30 åren. Bygginvestering 196 miljoner kr.

Framtida laboratoriemedicin
Uppskattningsvis 70-80 procent av alla beslut som rör diagnostik och behandling baseras på laboratoriemedicinska analyser. Sjukvårdens tilltagande komplexitet ökar varje år behovet av information från laboratorieanalyser. För att möta dessa utmaningar behöver laboratorierna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin samordnas i gemensamma och ändamålsenliga lokaler.

Det skapar förutsättningar för ökat samarbete, gemensam analysplattform, provmottagning, sekretariat och kundtjänst. Det ger också förutsättning för en tryggad kompetensförsörjning genom samordning av kompetens och personal. Bygginvestering 65 miljoner kr.


För mer information

Göran Larsson, ordförande sjukhusstyrelsen, tfn 0730-204260

Kontaktpersoner genom pressjouren
Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef vuxenpsykiatriska kliniken
Ewa Hedström, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Eva Johansson, verksamhetschef bild- och laboratoriemedicin
Rolf Jungnelius, verksamhetschef infektionskliniken
Thomas Wallén, sjukhusdirektör

Pressjour tfn 033-616 24 44 

E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Citat

Jag är så glad att dessa eftersatta områden nu får rejäla satsningar. Projekten är i grunden vårdutveckling där lokalerna ska stödja en vård i absolut framkant.
Thomas Wallén, sjukhusdirektör