Styrelsen godkände månadsrapport, detaljbudget och verksamhetsplan

SÄS sjukhusstyrelse godkände på fredagen månadsrapporten för oktober. Resultatet är minus 7,6 miljoner kr vilket är 0,8 miljoner kr bättre än förra året. Det ackumulerade resultatet är minus 34,1 miljoner kr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 75,6 mnkr). Kostnaderna har ökat mer än förväntat samtidigt som intäkterna minskar. Mot bakgrund av detta ser det svårt ut för SÄS att nå årets prognos på minus 45 miljoner.

-  Vi har tidigt identifierat att kostnaderna ökat under hösten och kommer för årets sista två månader att följa utvecklingen noga. Vi vet att sjukhuset tar frågan på stort allvar, säger Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande. 

Detaljbudget och verksamhetsplan 2016

Styrelsen godkände också detaljbudget och verksamhetsplan för nästa år. Sjukhusets budget är 3 595 miljoner kr och för att klara en ekonomi i balans krävs åtgärdsprogram även nästa år. I dagsläget pågår ett intensivt arbete med att identifiera åtgärder motsvarande ca 80 miljoner kr.

- Vi behöver dels arbete inom varje verksamhetsområde med översyn av kostnader och intäkter men också sjukhusövergripande. De viktigaste åtgärderna blir hur vi kan utveckla en bättre vård så att vi påtagligt kan minska överbeläggningar och köer vilket i sig sparar en hel del resurser, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.

Fortsättning på inslagen väg 2016

Regionfullmäktiges mål och fokusområden bryts ned i SÄS ledningssystem till prioriterade fokusområden, förbättringsprogram och mätetal som utgör sjukhusets verksamhetsplan. SÄS har fem fokusområden: vårdskador ska minska, öka patientens delaktighet, vård i rätt tid, kunskapsbaserad vård samt en bättre arbetsplats.

Flera av målen som sjukhuset har haft under 2015 kvarstår nästa år och handlar om att minska till exempel trycksår och vårdrelaterade infektioner, skapa bättre tillgänglighet, minska överbeläggningar och utlokaliseringar samt få en ekonomi i balans. Ett nytt mål tillkommer som innebär att överföra slutenvård till öppenvård. För att driva arbetet med att nå målen kommer två förbättringsprogram att löpa under året, ett som har fokus på slutenvård och ett som koncentrerar sig på öppenvården.  

- Vi har valt att inte göra stora förändringar i år utan hålla fast vid de mål och fokusområden vi haft under 2015. Vi tror på dessa och vill arbeta långsiktigt för att nå dem. Det tar tid att åstadkomma förändringar i en så stor organisation som SÄS, innan vi når ut till alla medarbetare, kommenterar Thomas Wallén, sjukhusdirektör.

Övriga punkter

  • Rapport köpt vård
  • Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 2016-2018
  • Fördelning av medel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016 rörande akutvårdskedjan
  • Rapport uppföljning av kompetenshöjande insatser med stöd av personalutskottet
  • Uppdrag till SÄS att utreda den prehospital verksamheten för att nå den regionala standarden i hela upptagningsområdet

För mer information
Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande 0730-204260
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, 033-616 10 00
Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, 033-616 10 00
Maria Bohlin, kommunikationschef, 0708-211934


Pressjouren tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Dokument & länkar