Lyckade miljöinvesteringar vid Mönsterås Bruk

Lyckade miljöinvesteringar vid Mönsterås Bruk Den nya reningstekniken vid Mönsterås Bruk har gett önskat resultat. Miljörapporten för 1999 ligger nu klar och visar att reningen av utsläppen till vatten är mycket tillfredsställande. Bruket ligger i dag i världseliten när det gäller miljöprestanda. I oktober förra året stod Mönsterås Bruk klart efter utbyggnaden till en årskapacitet på 750 000 ton pappersmassa. Men redan tidigare hade de viktigaste miljöåtgärderna genomförts. Den nya, mikrobiologiska reningsanläggningen för utsläpp till vatten togs i full drift redan under sommaren 1998 och har under hela 1999 fungerat mycket bra. Årets medelvärde för utsläpp av syreförbrukande ämnen, så kallat COD, blev 7,9 kilo per ton massa. Detta är sannolikt det lägsta värde som någonsin uppmätts vid ett svenskt massabruk. Även när det gäller utsläpp till luft har den nya tekniken visat sig fungera mycket bra. Lukten från bruket har nästan helt försvunnit med hjälp av de system för destruktion av illaluktande gaser som installerats i samband med utbyggnaden och som med några undantag fungerat bra. - De klagomål vi tidigare fått på dålig lukt har varit berättigade, men nu är det vår förhoppning att vi på sikt ska bli nära nog luktfria, säger brukets miljöchef Gunnar Johansson. Från miljösynpunkt är dock utsläppen av svavel och kväveoxider betydligt viktigare än lukten. Här är också myndigheternas krav på Mönsterås Bruk mycket stränga. För svavel är gränsvärdet 0,6 kg/ton massa och för kväveoxid 1,0. Svavelvärdet uppfylldes med viss marginal, medan medelvärdet för utsläppen av kväveoxid hamnade exakt på villkorsgränsen. - Men eftersom villkoret är satt så lågt är detta ändå det lägsta utsläpp av kväveoxid vi känner till från någon sulfatfabrik överhuvudtaget, förklarar Gunnar Johansson. Det goda miljöresultatet under 1999 är dock inte bara ett resultat av ny, väl fungerande teknik. - Personalens kompetens och intresse för miljöfrågor är avgörande för ett lyckat resultat, säger brukets platschef Ulf Johansson. - Vi har lagt ner ett stort arbete på miljöutbildning och på att få alla anställda att förstå sambandet mellan det egna arbetet och miljöpåverkan från fabriken. En starkt bidragande orsak till det goda miljöresultatet för 1999 är också den lyckade starten efter utbyggnadsstoppet i september. - En igångkörning av sådan omfattning innebär nästan alltid störningar på miljön i större eller mindre omfattning, säger Ulf Johansson. - Men i det här fallet lyckades brukets personal nästan helt eliminera de problemen. .................................... För ytterligare information: Gunnar Johansson, 0499 - 150 00, Ulf Johansson, 0499 - 150 00, 070 - 595 28 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar