Miljödom överklagas

Miljödom överklagas Miljödomstolens beslut innehåller krav som är högre än vad som är nödvän- digt från miljövårdens synpunkt. Det framhåller skogskoncernen SÖDRA som överklagar Miljödomstolens beslut om nya utsläppsvillkor för Värö Bruk. Det blir nu Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som får pröva frågan. Miljödomstolen i Vänersborg har i ett beslut uppsatt nya villkor för utsläpp till vatten från Värö Bruk. De nya villkoren innehåller bl a specificerade målsättningsvärden för reningseffekter och utsläpp från avloppsvattenreningen. Det är dessa delar i beslutet som bolaget nu överklagar. Enligt bolagets uppfattning innebär de här målsättningsvärdena en högre kravnivå än nödvändigt ur miljösynpunkt. - Vid Värö Bruk har under många år ett framgångsrikt arbete bedrivits för att minska utsläppen. Genom att man med interna åtgärder lyckas minska de totala utsläppen blir det därmed allt svårare att nå ytterligare påtagliga förbättringar med extern rening. Vi anser att de aktuella kraven innebär en nivå som blir mycket svår att klara, säger SÖDRAs miljöchef Roland Lövblad. - Vi motsätter oss inte det fastställda utsläppsvillkoret, som innebär en skärpning från nuvarande 40 ton COD (syreförbrukande ämnen) per dygn till 20 ton som riktvärde. Vi motsätter oss inte heller kravet på att installera externrening, säger platschefen Lennart Igerud. Däremot ser vi stora svårigheter när det gäller externreningens dimensionering. Vi begär därför tid till utgången av februari för att utreda detta. Eftersom vi i dagsläget inte vet hur vi ska kunna klara utsläppsvillkoren måste vi överklaga. ................................... Upplysningar: Platschef Lennart Igerud, tel 0340-62 80 00 (mobil 070-578 72 30) Södra Cells miljöchef Roland Lövblad, tel 0340-62 80 00 (mobil 070-542 06 09) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar