Södras vinst 529 MSEK

Södras vinst 529 MSEK Skogskoncernen Södra redovisar en vinst på 529 MSEK (1 848) efter nio månader. Nettoomsättningen uppgick till 7 902 MSEK (8 880). Den internationella konjunkturavmattningen fortsatte under perioden och påverkade i hög grad skogsbranschen. Södras resultat påverkas främst av utvecklingen för pappersmassan, vilken styrs av papperskonsumtionen. Som en följd av konjunkturutvecklingen har pappersbruken begränsat sina inköp av massa. Massapriset höjdes den 1 oktober efter åtta månaders prisfall. Prishöjningen var en följd av minskat utbud, men marknadsläget bedöms fortsatt svagt. Vid massabruken i Mönsterås, Värö, Mörrum, Tofte och Folla tillverkades sammanlagt 1 368 000 ton (1 087 000) under årets första tre kvartal, motsvarande ett knappt 85-procentigt kapacitetsutnyttjande. Det produktivitetsarbete vid massabruken som inleddes i fjol har fortsatt hög prioritet. De större investeringarna löper enligt planerna. I Mörrum börjar den nya externreningsanläggningen ta form, en satsning på cirka 150 MSEK. Anläggningen tas i drift till våren. Den nya sodapannan i Värö, en investering på 650 MSEK, tas i drift till sommaren 2002. Det pressade läget för sågverksbranschen består. Marknaden präglas alltjämt av överutbud men en stabilisering av såväl priser som volymer har kunnat noteras. Vid Södras sex sågverk tillverkades totalt 614 000 m3 (559 000). Möjligheterna att utöka kapaciteten vid Mönsteråssågen från 250 000 till 350 000 m3 sågad vara utreds. Förslag kommer att föreläggas styrelsen i december. En ny säljorganisation etableras nu för att långsiktigt utveckla marknaden och kundrelationerna. Byggindustrins intresse för Södras byggkomponenter är fortsatt stort. Södra Building Systems har förstärkt sin marknadsorganisation och förbereder ökad produktionskapacitet. Den 1 oktober förvärvades aktier i Jabo Träprodukter AB motsvarande 5,8 procent av kapitalet och 12,4 procent av rösterna. Virkesmarknaden präglades under årets första del av balans vad gäller timmer, men ett överskott på massaved. För återstoden av året förutses ett stort behov av timmer och en god efterfrågan på massaved. För att jämna ut virkesflödet under året betalas en premie på leveransvirke om 15 kr per kubikmeter till årets slut och motsvarande avdrag görs under våren. Södra Skogs virkesanskaffning under perioden uppgick till 9,3 milj m3fub (9,1). Koncernchefen Anders Wahrolén kommenterar - Resultatet under perioden har påverkats av konjunkturnedgången och prisfallet på massa till följd av minskad efterfrågan. Många massabruk i främst Kanada har stått stilla av kostnadsskäl och lagren har minskat. Höjningen av massapriset skall ses mot bakgrunden av det minskade utbud som stoppen medfört. - Förvärvet av aktierna i Jabo Träprodukter ger möjlighet att ytterligare delta i utvecklingen av branschen. Jabo har bland annat ett intressant sortiment av konsumentprodukter där tillväxten är god. Koncernens resultaträkning (MSEK) Januari-september 2001 2000 Nettoomsättning 7 8 902 880 Rörelseresultat före 1 2 avskrivningar 278 462 Avskrivningar enligt - - plan 637 504 Rörelseresultat 641 1 958 Finansiella intäkter - - och kostnader 112 110 Resultat före skatt 529 1 848 Ytterligare information: Anders Wahrolén, vd och koncernchef, 0470 - 89 000 Sven-Eric Petersson, informationschef, 0470 - 89 474 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00180/bit0001.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar