Vändning för SÖDRA

Vändning för SÖDRA Skogskoncernen SÖDRA redovisar en vinst för 1999 på 124 MSEK (-34). Utsikterna har ljusnat i takt med massaprishöjningarna. SÖDRA går också på offensiven. Efter utbyggnaden av massabruket och sågverket i Mönsterås riktar sig blickarna både väster- och österut. Under torsdagen meddelades att SÖDRA tillsammans med finska Metsäliitto och lettiska staten bildat ett projektbolag som ska utreda förutsättningarna för ett massabruk i Lettland. Nyligen tillkännagavs också att samtal förs med Norske skog med sikte på ett övertagande av massafabrikerna Tofte och Folla. Medlemmar Den positiva medlemsutvecklingen fortsatte under 1999. Vid årets slut var 33 017 (31 638) skogsägare medlemmar i SÖDRA. Medlemmarna ägde tillsammans närmare 1,9 milj ha skog, vilket motsvarar drygt hälften av den privatägda skogen inom verksamhetsområdet. I medlemsökningen ingick 1 189 medlemmar från Skaraborg efter det att SÖDRA utökade sitt område till att även omfatta Skaraborgs Skogsägares tidigare verksamhetsområde. Den föreslagna utdelningen för 1999 är 44 MSEK i form av tio procents ränta på insatskapitalet och 144 MSEK genom efterlikvid, som utgår med sju procent på värdet av den enskilde medlemmens virkesleveranser under året. Dessutom föreslår styrelsen en insatsemission på 25 procent, vilket utgör 110 MSEK. Genom åtgärden överförs kollektivt kapital till enskilt ägt kapital. - Genom den kraftfulla emissionen görs ägarrollen ännu tydligare. Medlemmarnas direktägande och engagemang i föreningen stärks, säger Lars- Eric Åström, styrelseordförande och tf koncernchef. Marknad På massamarknaden skedde ett uppsving under 1999. Bidragande orsak var att pappersbruken i Asien åter började köpa massa i normal omfattning efter ett svagt 1998. Samtidigt ökade efterfrågan i USA och Europa. Massapriserna steg gradvis under året, från inledningsvis låga 460 USD per ton för den blekta barrmassan till 600 USD vid årets slut. Produktionen vid SÖDRAs massabruk i Mörrum, Mönsterås och Värö ökade till 1 233 000 ton (1 194 000). På trävarumarknaden var efterfrågan god men priserna pressade. De större europeiska köparländernas import av trävaror hamnade på samma nivå som rekordåret 1998. Samtidigt steg efterfrågan från de utomeuropeiska marknaderna efter en tillbakagång 1998. Södra Timbers erhållna genomsnittspris steg med 3 procent efter att ha fallit med 10 procent året innan. Produktionen vid sågverken uppgick till 657 000 m3 (611 000). Vid Mönsteråssågen påbörjades intrimningen i september. Södra Skogsenergis leveranser av skogsflis och övriga biobränslen uppgick till 1,7 milj m3s (1,8). Liksom under 1998 hämmades priserna av ett utbudsöverskott på marknaden. På virkesmarknaden rådde god balans vad gäller massaveden. Timmermarknaden var mer turbulent. Under årets första månader var tillgången begränsad. Senare ökade utbudet, bl a genom ökad timmerimport till de sydsvenska sågverken, vilket bidrog till att timmerpriserna hamnade under press. Södra Skogs virkesanskaffning och leveranser nådde en ny högstanivå med 10,7 milj m3fub (10,0). Investeringar Investeringsaktiviteten var hög under andra hälften av 1990-talet. Under 1995-99 uppgick investeringsutgifterna vid SÖDRAs anläggningar sammantaget till 6,0 Mdr samtidigt som avskrivningarna var 2,6 Mdr. Under 1999 färdigställdes Mönsteråssågen samtidigt som utbyggnaden av Mönsterås Bruk avslutades. Årets investeringar i anläggningar uppgick till 1 350 MSEK (1 250). Utsikter för år 2000 - 2000 väntas bli ett år med ökade volymer och markant förbättrat resultat, säger Lars-Eric Åström. De begränsade tillskotten av ny kapacitet i år och nästa år pekar mot en god balans på massamarknaden. - Mot bakgrund av de senaste årens industriutbyggnad förutser vi också en fortsatt stor efterfrågan på timmer och massaved. Massapriset höjdes vid årets inledning till 630 USD per ton för den blekta barrmassan och en ytterligare höjning till 670 USD har aviserats från 1 april. Den genomsnittliga prisnivån väntas hamna klart över 1999 års utfall. Samtidigt ökar volymen i och med att det utbyggda Mönsterås Bruk tagits i drift. Sågverkens resultat ligger kvar på otillfredsställande nivå i början av året. Det mesta talar ändå för att Södra Timbers resultat går mot en förbättring. Under år 2000 införs på prov ett produktivitetsbaserat bonussystem för alla medarbetare i SÖDRA. Bonusen, som uppgår till högst en extra månadslön, erhålls i de fall produktivitetsökningen överstiger uppsatta mål. Resultat Koncernens nettoomsättning ökade till 8 106 MSEK (7 352). Ökningen förklaras främst av högre massapriser samt större volymer virke, pappersmassa och sågade trävaror. Rörelseresultatet förbättrades till 204 MSEK (-13). Kurssäkringar i form av terminskontrakt påverkade rörelseresultatet med -243 MSEK (-236). Rörelseresultat per verksamhet framgår av tabell. Resultaten förbättrades för Södra Skog, Södra Cell och Södra Finans. Södra Timbers resultat påverkades negativt av igångkörningskostnader för Mönsteråssågen och avvecklingskostnader för Västervikssågen. "Övrigt" inkluderar vissa mindre verksamheter, gemensamma projekt, företagsledning m m. Kostnaderna var något högre än normalt, främst på grund av tillfälliga projekt. Resultatet efter finansnetto uppgick till 124 MSEK (-34). Resultatet förbättrades gradvis under året. Sista kvartalets resultat var 84 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital var 4 procent (1) och soliditeten uppgick till 53 procent (54) vid årets slut. Ytterligare information: Lars-Eric Åström (styrelseordförande och tf koncernchef), Skogsdirektör Kenth Ohlsson (tf vd), eller ekonomidirektör Jan Carlsson, alla tel 0470 - 89 000. Rapporten finns även på SÖDRAs hemsida www.sodra.se (inkl mediaservice). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00350/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00350/bit0002.doc

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar