Delårsrapport jan-jun 2013: Förbättrat resultat för Södra

Södras rörelseresultat för det första halvåret förbättrades med 173 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol. Med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster uppgick förbättringen till 291 miljoner kronor. Det redovisade rörelseresultatet för första halvåret 2013 blev -29 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev -36 miljoner kronor.

Resultaträkning  
MSEK , om   ej annat anges jan-jun 2013 jan-jun 2012 Förändring
Nettoomsättning 8 487 8 987 -500
Rörelsens   kostnader 7 924 8 686 -762
Av- och nedskrivningar 592 503 +89
Rörelseresultat   -29   -202   +173
Finansnetto -7 -13 +6

  Resultat efter finansnetto
  -36   -215   +179

Lågkonjunkturen och valutakurser fortsätter att påverka marknaderna för Södras produkter. Trots den svaga konjunkturen i Europa har massamarknaden utvecklats positivt under året med stigande priser och ökad efterfrågan. Efter en svag inledning av året har även försäljningsvolymer och priser för sågade trävaror ökat under senare tid. Den svenska kronan är fortsatt stark, men både dollarn och euron har stärkts något mot den svenska kronan under de senaste månaderna. Därutöver har effektivitets- och besparingsåtgärder som genomfördes under hösten 2012 bidragit till väsentligt lägre kostnader i koncernen. Sammantaget har detta medfört att Södras intjäningsförmåga stärkts väsentligt sedan 2012.

Rörelseresultatet för första halvåret är 173 miljoner kronor bättre jämfört med motsvarande period i fjol. Med hänsyn taget till jämförelsestörande poster uppgår resultatförbättringen till 291 miljoner kronor. Det redovisade rörelseresultatet för årets första sex månader uppgår till -29 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev -36 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 500 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2012. Minskningen förklaras främst av att produktionen vid Södra Cell Folla upphört samt en lägre volym sålda elcertifikat.

- Marknadsläget är alltjämt utmanande, men vi kan konstatera att vi har ett tydligt förbättrat underliggande resultat och att vidtagna åtgärder gett effekt, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra.

Massamarknaden har trots den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa utvecklats positivt under året med ökad efterfrågan och stigande priser. Såväl marknadsbalans som orderläge för barrsulfatmassa är stabilt. Under mars höjdes priset för barrsulfatmassa till 860 USD och priserna är på väg uppåt. Under hösten förväntas marknadsbalansen förbättras ytterligare. Produktionen av massa vid Södras massabruk var under perioden 916 000 ton, jämfört med 856 000 ton under samma period i fjol.

- Vi bedömer att den positiva marknadsutvecklingen för massa kommer att fortsätta under hösten, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra.

- Södra Cell är det affärsområde som har haft den största resultatförbättringen och samtliga svenska massabruk uppvisar för närvarande en stabil lönsamhet.

Marknaden för sågade trävaror har fortsatt präglats av den låga byggaktiviteten i Europa. Efter ett svagt första kvartal har dock såväl försäljningsvolymer som priser ökat under kvartal två.

- Efter en tuff inledning är vi försiktigt optimistiska inför fortsättningen av året. Marknaden för trävaror är fortsatt en utmaning, men vi ser positiva tecken på några av våra viktigaste marknader och vi kan också notera en förbättrad orderingång, säger Lars Idermark.

Södra producerade 772 000 kubikmeter sågade trävaror under det första halvåret 2013. Under de första sex månaderna 2012 var motsvarande siffra 720 000 kubikmeter. Arbetet med att öka produktionen i det nya sågverket i Värö fortsätter och under oktober kommer produktionen att övergå till treskift.

Även marknaden för interiörprodukter präglas av en fortsatt låg byggaktivitet och en ändrad konkurrenssituation till följd av den starka kronan.

Från och med den 1 juli övertog Södra Timber lövsågverken i Djursdala och Traryd från Södra Interiör. Därmed samlades Södras samtliga sågverk i ett affärsområde.

Den skogliga verksamheten präglades under första halvåret av relativt lågt utbud. Utsikterna inför andra halvåret är dock goda med en god efterfrågan på vedråvara från Södras industrier.

I maj höjde Södra timmerpriserna med 40 kronor per m3fub på gran- och talltimmer samt 20 kronor per m3fub på klensortiment. I juni genomfördes en sänkning av priset på lövmassaved med 30kr/m³fub. Sänkningen var en anpassning till den rådande efterfrågan och lagersituationen.

Händelser under inledningen av det tredje kvartalet

Södra Cell har träffat en överenskommelse med Mayr Melnhof Karton om en försäljning av massabruket i Follafoss. Beslut har även fattats om att stänga massabruket i Tofte. Produktionen kommer att pågå fram till slutet av augusti. Södra Cell har beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid bruket i Värö. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton per år till 700 000 ton massa per år.

Resultateffekten av såväl försäljningen av Södra Cell Folla som nedläggningen av Södra Cell Tofte ingår inte i uppgifterna för årets första halvår. Nedläggningen av fabriken i Tofte kommer att innebära en nedskrivning som får en betydande engångseffekt på resultatet. Dessa uppgifter kommer att redovisas i resultatrapporten för tredje kvartalet.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Idermark, vd och koncernchef, Södra
tfn 0470-894 35

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Marknadsläget är alltjämt utmanande, men vi kan konstatera att vi har ett tydligt förbättrat underliggande resultat och att vidtagna åtgärder gett effekt.
Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra