Södra gör stor utbildningsinsats för god miljöhänsyn vid avverkningar

Nu startar Södras stora utbildningssatsning när det gäller nya målbilder för god miljöhänsyn vid slutavverkningar.
– Genom att införa målbilderna tar vi vår del av sektorsansvaret för att nå de nationella miljömålen. Under hösten kommer hela vår fältorganisation och alla våra entreprenörer att utbildas, berättar Göran Örlander, skogschef i Södra.

Södra har aktivt arbetat i processen med att ta fram målbilderna tillsammans med bland andra Skogsstyrelsen, skogsnäringen och ideella organisationer.

– Målbilderna är en gemensam syn på hur vi höjer kvaliteten på vår hänsyn och är inte kopplade till lagens krav eller till intrångsbegränsningar.

Lokala utbildningar kommer att hållas inom alla Södras verksamhetsområden och ska fokusera på det praktiska arbetet ute i skogen.

– Vi vill skapa en gemensam bild av hur hänsynen ska se ut och vilken betydelse den har för människor och naturvärden. Våra lokala utbildningsledare kommer att se till att vi får ett lokalt och regionalt perspektiv på vad målbilderna innebär, säger Göran Örlander.

Södras medlemmar, 51 000 skogsägare i södra Sverige, är de som i praktiken kommer att bidra till samhällets mål genom att ta effektivare och bättre hänsyn.

– För att nå ut till alla medlemmar kommer vi att informera brett och utbilda förtroendevalda medlemmar parallellt med fältpersonal och entreprenörer. Våra förtroendevalda arbetar sedan vidare lokalt genom olika aktiviteter, berättar Mats Blomberg, näringspolitisk expert på Södra.

Fakta:

”Dialog om miljöhänsyn” har fokus på hänsyn vid slutavverkningar. Målbilder har arbetats fram i dialog mellan myndigheter, skogsbruk och ideella organisationer. Målbilder finns för hänsynskrävande biotoper, mark och vatten, kulturmiljöer samt friluftsliv och rekreation. Dessa redovisas i rapporten ”Målbilder för god miljöhänsyn” Skogsstyrelsen, Rapport 5-2013. Målbilderna kommer att vara vägledande i Skogsstyrelsens informations- och rådgivningsverksamhet samt tillsyn i de delar som finns i föreskrifter eller allmänna råd.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Mats Blomberg, näringspolitisk expert, Södra, tfn: 0470-894 80
Göran Örlander, skogschef, Södra Skog, tfn: 0470-893 62

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar