Södras resultatrapport för 2012 samt vinstdelningsförslag

Södras rörelseresultat för 2012 uppgick till -929 miljoner. Kraftigt försämrad konjunktur och en stark krona är några av orsakerna. Trots detta är soliditeten fortsatt hög och styrelsen föreslår en vinstdelning med 295 miljoner kronor till medlemmarna.

Södras rörelseresultat för 2012 uppgick till -929 miljoner kronor (1 005 miljoner kronor 2011). Resultatet efter finansnetto uppgick till -919 miljoner kronor (883 miljoner kronor 2011). Nettoomsättningen minskade med 1 384 miljoner kronor till 16 807 miljoner kronor, främst till följd av en kraftigt försämrad konjunktur med vikande marknader för Södras produkter samt en förstärkning av den svenska kronan. I det redovisade resultatet ingår även poster av engångskaraktär.

  • Aktiviteten i skogen sjönk till följd av lägre produktion i industrin.
  • I november upphörde produktionen vid Södra Cell Folla. Bruket har varit i Södras ägo sedan 2000.
  • För att möta den svaga konjunkturen har ett besparingsprogram genomförts med ambitionen att minska koncernens fasta kostnader med 10 procent. I de åtgärder som vidtagits ingick ett varsel som lades under hösten och som innebar att antalet befattningar minskades med 232 st.
  • Beslut har fattats om att avveckla Södras engagemang i Södra Cell Tofte.

Södra 1 januari 2012 – 31 december 2012

Resultaträkning 2012 2011
Nettoomsättning 16 807 18 191
Rörelseresultat -929 1 005
Finansnetto 10 -122
Resultat efter finansnetto -919 883
Kassaflöde efter investeringar -815 -793
Soliditet, procent 61 61


Södras affärsområden 1 januari 2012 – 31 december 2012

MSEK Nettoomsättning 2012 2011 Röresleresultat 2012 2011
Södra Skog 9 670 10 988 -20 76
Södra Cell 8 872 9 888 -283 1 273
Södra Timber 3 091 3 334 -469 -276
Södra Interiör 1 281 1 240 2 49
Övrigt,
elimineringar
-6 107 -7 258 -159 -115
Totalt 16 807 18 191 -929 1 005

2012 präglades av en mycket svag utveckling på marknaderna för Södras produkter. Omsättningen sjönk främst till följd av lägre priser på massa och trävaror samt kronans förstärkning. Produktionen i Södras industrier påverkades även av de marknadsstopp som genomfördes under inledningen av året.

Kommentarer angående resultatet från tf vd och koncernchef Gunilla Saltin:
- Vi hade under årets inledning en relativt svag konjunktur och det fanns förhoppningar om att situationen successivt skulle förbättras. Det blev dock precis tvärtom. Under fortsättningen av året kom vi allt mer att påverkas av den kraftiga lågkonjunkturen i Europa, som är vår huvudmarknad. Det mycket svaga marknadsläget har påverkat samtliga av våra affärsområden, säger Gunilla Saltin, tf vd och koncernchef för Södra.

- I det redovisade resultatet för 2012 ingår ett flertal poster av engångskaraktär, exempelvis kostnaderna för att stänga Södra Cell Folla och kostnader i samband med beslutade organisationsförändringar.

- Vi hoppas att vi ska se en vändning uppåt på marknaderna för våra produkter under 2013. Konjunkturläget är fortsatt osäkert, men mot slutet av året såg vi en stabilisering på främst massamarknaden. För trävaror är situationen fortsatt osäker, men vi ser tecken på en viss förbättring. Vi bedömer inte att nuvarande valutakurser kommer att förändras i någon större omfattning.

- När det gäller att hitta en väg ut ur den ekonomiska kris som präglar världsekonomin så är det en fråga främst för våra politiker. För Södras del handlar det om att ta ansvar för företaget och försöka hantera rådande omständigheter. Vi har därför genomfört en rad åtgärder för att stärka vår konkurrenskraft – åtgärder som vi ser kommer att ge effekt under året.

- Trots det svaga resultatet är Södras soliditet fortsatt hög och uppgick vid årsskiftet till 61 procent.

Verksamheten under 2012
Under 2012 startade en permanent produktion av textilmassa vid den ena massalinjen i Södra Cell Mörrum. Totalt producerades knappt 100 000 ton textilmassa under året.

Arbetet med att långsiktigt utveckla energiverksamheten i koncernen fortsätter. Under 2012 beslutades om en ny mesaugn och en pelletsfabrik i Värö.

- Genom dessa investeringar kan vi öka energieffektiviteten ytterligare vid Värökombinatet, samtidigt som vi skapar en lönsam förädling av medlemmarnas virkesråvara. Vi drar nytta av att vi har tillgång till både råvara, i form av spån, och energi för att torka den till pellets på samma plats, säger Gunilla Saltin.

Efter att under en längre tid ha arbetat med att skapa lönsamhet vid Södra Cell Folla där CTMP-massa tillverkas (kemisk termomekanisk pappersmassa) beslutade Södra Cell att upphöra med produktionen från och med november 2012. I december undertecknades en avsiktsförklaring mellan Södra och Mayr Melnhof Karton där Mayr Melnhof Karton avser att förvärva massabruket och återuppta produktionen.

Produktionen av massa uppgick till 1 782 000 ton jämfört med 1 912 000 ton 2011. Minskningen förklaras av de marknadsstopp som genomfördes vid de norska bruken i början av året samt beslutet att upphöra med produktionen vid Södra Cell Folla.

Produktionen av sågade trävaror ökade med 18 000 m3till 1 399 000 m3. Södra Timbers rörelseresultat påverkades av lägre färdigvarupriser, förstärkningen av den svenska kronan samt höga råvarukostnader. Verksamheten påverkades även av att uppstarten av det nya sågverket i Värö har tagit längre tid än planerat. Den nya anläggningen väntas nå sin tänkta produktionsnivå under inledningen av kommande höst, vilket är knappt ett år senare än den ursprungliga planen.

Södra Interiörs nettoomsättning ökade med 41 miljoner kronor till 1 281 miljoner kronor. Svag efterfrågan i kombination med prispress från konkurrerande lågprisimport medförde ett försämrat rörelseresultat.

Den anslutna medlemsarealen uppgick vid årsskiftet till 2,36 miljoner hektar och medlemsantalet till 50 888. Södra Skog hanterade sammanlagt 15,6 miljoner m3fub virkesråvara, jämfört med 17,0 miljoner m3fub föregående år.

Södra föreslår vinstdelning med 302 miljoner kronor
- 2012 innebar en kraftig förlust för Södra. Trots det medger Södras starka finansiella ställning att vi föreslår stämman en överföring till medlemmarna på totalt 295 miljoner kronor, säger Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen.

Södras föreningsstyrelse har vid möte den 14 februari beslutat följande utdelningsförslag att föreläggas föreningsstämman den 15 maj 2013:

Utdelning
Till medlemmarna utdelas:
3 procent på insatskapitalet                         80 MSEK
3 procent på virkesleveranserna                109 MSEK

Insatsemission
Till medlemmarnas insatskonto överförs genom insatsemission 106 miljoner kronor.
Insatsemissionen utgör 10 procent av innestående inbetalt insatskapital. 

Utöver utdelning och insatsemission föreslås utdelning på förlagsinsatser, Serie D, med 5,7 procent vilket motsvarar 7 miljoner kronor.

Kommentarer från styrelseordförande Christer Segerstéen:
- 2012 innebar en kraftig förlust för Södra, trots det föreslår vi en vinstdelning med 302 miljoner kronor. Vi gör det eftersom det är viktigt att Södras ägare får avkastning på sitt riskkapital och sina virkesleveranser, säger Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen.

- En långsiktighet i vår utdelning bidrar till att göra ett aktivt skogsbruk och ett aktivt deltagande i Södra lönsamt för våra medlemmar. Södramodellen ska premiera de medlemmar som väljer att leverera allt sitt virke till Södra och som därmed deltar fullt ut i vår samverkan. Den principen präglar detta förslag, säger Christer Segerstéen.

- Södras balansräkning, som byggts upp under en rad goda år, gör det möjligt att föreslå en utdelning till våra medlemmar, trots den kraftiga förlusten 2012.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, tf vd och koncernchef, Södra
tfn 0470-855 91

Christer Segerstéen, styrelseordförande, Södra
tfn 070-637 98 20

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2012 innebar en kraftig förlust för Södra. Trots det medger Södras starka finansiella ställning att vi föreslår stämman en överföring till medlemmarna på totalt 295 miljoner kronor.
Södras styrelseordförande, Christer Segerstéen