Södras resultatrapport för perioden januari-mars 2012

Södras rörelseresultat för första kvartalet 2012 blev -41 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev -2 miljoner kronor. Låg produktion och ett flertal marknadsstopp satte prägel på årets första kvartal.

Södra 1 januari-31 mars

Resultaträkning, MSEK 2012 2011
Nettoomsättning 4 424 4 912
Rörelseresultat -41 378
Finansnetto 39 -3
Resultat efter finansnetto -2 374
Kassaflöde efter investeringar -178 183
Avkastning på sysselsatt kapital, procent  Neg 15
Soliditet, procent  62 61
Produktivitetsutveckling, procent -2,95 1,5

- Vi inledde året med att de flesta av våra sågverk tog marknadsstopp samtidigt som produktionen vid två av våra norska massabruk låg nere större delen av kvartalet. Produktionen på våra massabruk var endast 73 procent av vår normala kapacitet. För sågverken var motsvarande siffra låga 70 procent, säger koncernchef Leif Brodén. Tillsammans med första kvartalet 2009 är detta historiska lägstanivåer av kapacitetsutnyttjande. Januari- och februari månad innebär de lägsta produktionstalen men markerar även vändpunkten. Sedan den 20 mars är samtliga produktionsenheter tillbaka i normal produktionskapacitet.

- Vi ser en tillfrisknande massamarknad med en förväntad konjunkturåterhämtning, fortsätter koncernchef Leif Brodén. Prisannonseringar accepteras och från och med 1 april är priset på NSBK USD 870 per ton. Vi ser nu starka volymsökningar till Kina som hitintills nära nog ensamt står för ökningen. För sågade trävaror förväntar vi oss ökade priser under året men bara små ökningar av volymen. Sett ur ett nybyggnadsperspektiv lär även 2012 bli ett förlorat år. Sågverksstrukturen lär behöva fortsatta effektiviseringar.

- För resten av året 2012 ser vi normalt produktionsutnyttjande och vår bedömning är ett årsresultat strax under fjolårets utfall och en avkastning på sysselsatt kapital om 7-8 procent, säger koncernchef Leif Brodén.  

Massamarknaden började visa tecken på återhämtning under det första kvartalet 2012. Världsmarknadspriset höjdes på blekt barrsulfatmassa samtidigt som världslagren minskade.

Produktionen av massa vid Södras fem massabruk var under perioden 380 000 ton, jämfört med 522 000 ton under samma period i fjol. Minskningen beror på de marknadsstopp som gjorts i Södra Cell Tofte och Södra Cell Folla.

Textilmassa produceras nu vid Södra Cell Mörrum. Förväntad årsproduktion är 170 000 ton och detta ger Södra en konkurrenskraftig textilmassaprodukt baserad på lövved.

Produktionen av DuraPulp pågår vid Södra Cell Värö, vilket är ett material som har fått uppmärksamhet för sina egenskaper i kombination med att det är förnybart och biologiskt nedbrytbart. DuraPulp består av speciellt utvald massa från Södra Cell och en förnybar biopolymer. Dessa två komponenter ger vid vidare bearbetning speciella egenskaper som exempelvis fukttålighet, styrka och hårdhet. En lampa och en barnstol har varit mest i rampljuset hittills och nu pågår arbete med flera samarbetspartners som testar materialet i sina produktioner. 

Marknaden för sågade trävaror är fortsatt svag även om det är balans mellan utbud och efterfrågan. Höga råvarupriser i kombination med den svaga marknaden påverkar lönsamheten negativt.

Södra producerade 371 000 kubikmeter sågade trävaror under perioden, jämfört med 391 000 m3 samma period i fjol. Produktionen i det nya sågverket i Värö fortsätter att utvecklas i positiv riktning mot stabil och hög produktion i enlighet med plan.

Marknaden för interiörprodukter är avvaktande i Sverige och fortsatt svag i Danmark men såväl försäljning som intjäningsförmåga är stark i Norge.

Södra Interiör förvärvade under kvartalet parkettgolvtillverkaren Berg & Berg i Kallinge med cirka 90 anställda. Produktionen är drygt 500 000 kvadratmeter högkvalitativt parkettgolv per år med en omsättning på cirka 130 MSEK. Förvärvet ökar Södra Interiörs kunderbjudande ytterligare samtidigt som det finns goda möjligheter till synergier mellan verksamheterna inom bland annat områden som marknad, logistik och produktutveckling.

Som en konsekvens av marknadsstoppen av sågverk och massabruk är Södra Skogshanterade volymer under första kvartalet 800 000 m3 lägre än vid normal kapacitet. Priset på barrmassaved sänktes 16 januari med 25 kronor till 300 kronor per kubikmeter fub (fast mått under bark). Efter kvartalets utgång, 13 april, har priset på barrmassaved och sortimentet övrigt löv sänkts 20 kr till 280 kronor per m3fub. Samtidigt höjdes priset på aspmassaved med 25 kronor till 325 kronor per m3fub.

Södra har under perioden installerat och tagit i drift den nya maskin som ska applicera vaxskydd på barrotsplantor och PluggPlusEtt-plantor, som ett effektivt och giftfritt skydd mot snytbaggeskador. Maskinen är den första i sitt slag. Vaxet gör det svårt för snytbaggarna att gnaga sig fram till barken och har specialutvecklats för att ha hög töjbarhet. Projektet är ett samarbete mellan Södra Skogsplantor, Ramlösa Plantskola och Sundins Skogsplantor.

Sedan mars är skogsbruksplanerna tillgängliga på webben för Södras medlemmar med en nygjord plan, tack vare en nyutvecklad funktion på Skogsägarnätet. Samtidigt lanserades appen Skogsägare som gör det möjligt att komma åt skogsbruksplanerna i iPhone och iPad.

Produktivitetsarbetet i koncernen fortsätter i hög takt där medarbetarnas bidrag med idéer är den viktigaste grundbulten.

- Vi har under kvartalet genomfört 1 281 förbättringsförslag. Dessa idéer ger totalt 32 miljoner kronor per år i resultatförbättring. Totalproduktiviteten sjönk dock under kvartalet med -2,95 procent främst till följd av att det beräknas på levererade volymer. I mars uppmärksammades den 20 000:e genomförda idén sedan starten av de systematiska produktivitetsprogrammen år 2000, säger Södras koncernchef Leif Brodén.

Pressbilder
Bilder kan hämtas på www.sodra.com/pressbilder

För ytterligare information, kontakta gärna:

Leif Brodén, koncernchef, 0470-89 435

Klara Helstad, tillträdande direktör hållbarhet och information, 0470-89 333

Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör, 0470-89 262

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar