Södras resultatrapport för perioden januari-mars 2013

Södras rörelseresultat för första kvartalet 2013 blev -84 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev -73 miljoner kronor.

Södra 1 januari-31 mars

Resultaträkning, MSEK
 

2013

2012
Nettoomsättning 4 048 4 424
Rörelseresultat -84 -41
Finansnetto 11 39

Resultat efter finansnetto

-73

-2
Kassaflöde efter investeringar -163 -178
Avkastning på sysselsatt kapital, procent Neg Neg
Soliditet, procent 61 62

Marknaderna för Södras produkter präglas av den rådande lågkonjunkturen och den starka svenska kronan. Södras rörelseresultat för första kvartalet 2013 blev -84 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev -73 miljoner kronor. De effektivitets- och besparingsåtgärder som genomfördes under hösten 2012 har medfört lägre kostnader. Omsättningen minskade med närmare 400 MSEK jämfört med första kvartalet 2012. Minskningen förklaras delvis av att produktionen vid Södra Cell Folla upphört. Trots den lägre omsättningen förbättrades resultatet, exklusive poster av engångskaraktär, jämfört med motsvarande period ifjol.

- Inledningen av året har varit bra ur produktionssynpunkt, men bjudit på fortsatta utmaningar i form av konjunktur och valutakurser. Vi ser dock en liten ljusning på marknadssidan, säger tillförordnad koncernchef Gunilla Saltin.

Massamarknaden är trots lågkonjunkturen i Europa relativt välbalanserad och priserna har under kvartalet höjts för såväl barr- som lövmassa. Den senaste höjningen gjordes fr.o.m. den 1 mars då Södra höjde priset på blekt barrsulfatmassa till 860 dollar per ton och på blekt lövvedsmassa till 820 dollar per ton. Såväl Södras produktion som leveranser av massa ökade jämfört med motsvarande period 2012

- Vi ser en fortsatt positiv utveckling på massamarknaden. En förbättrad marknadsbalans under våren gör att vi ser utrymme för ytterligare prishöjningar framöver, säger Gunilla Saltin.

Produktionen av massa vid Södras fyra massabruk var under perioden 469 000 ton, jämfört med 380 000 ton under samma period i fjol. Sedan drygt ett år produceras textilmassa vid Södra Cell Mörrum. Produktionen av textilmassa baseras på lövved och har inneburit en ny marknad för Södra Cell.

Södra har under en längre tid arbetat med att nå lönsamhet vid Södra Cell Tofte. Trots att flera åtgärder har vidtagits har utvecklingen inte gått att vända. I oktober 2012 inleddes därför en process för att hitta en köpare av bruket. Den ursprungliga planen innebar att om ingen försäljningslösning kan nås stoppas produktionen vid bruket under andra kvartalet i år. För närvarande pågår dock fortsatta diskussioner kring försäljning.

Marknaden för sågade trävaror är fortsatt svag. Positiva signaler kommer från USA, Japan och Kina, där svenskt trä i dagsläget har små marknadsandelar. Efterfrågan från huvudmarknaderna i Europa är svag. Produktionen i Europa har dock anpassats till den låga efterfrågan, vilket har gjort att överutbud har kunnat undvikas. Höga råvarupriser i kombination med en stark krona och den svaga marknaden påverkar lönsamheten negativt.

- Vi förväntar oss något högre priser för sågade trävaror under året. Med rådande råvarupriser och valutakurser kommer 2013 ändå att bli ett tufft år för sydsvenska sågverk, fortsätter Gunilla Saltin.

Södra producerade 359 000 kubikmeter sågade trävaror under perioden 2013, jämfört med 356 000 m3 under samma period i fjol. Arbetet med att öka produktionen i det nya sågverket i Värö fortsätter och i höst kommer produktionen att övergå till treskift.

Marknaden för interiörprodukter är avvaktande i Sverige och fortsatt svag i Danmark. Såväl försäljning som intjäningsförmåga är dock bättre i Norge.

I februari höjde Södra grantimmerpriset med 40 kr/m3fub. Därmed återställdes priset på grantimmer till den nivå som rådde under större delen av virkesåret 2011/2012.


För mer information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, vd Södra Cell och tf koncernchef, Södra
tfn 0470-855 91

Magnus Berg, informationsdirektör, Södra
tfn 070-52 894 83


Bild: Foto på Södra Cell Mörrum. Sedan drygt ett år produceras textilmassa vid Södra Cell Mörrum. Produktionen av textilmassa baseras på lövved och har inneburit en ny marknad för Södra Cell.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor. Vi producerar trävaror och träinteriörprodukter, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Inledningen av året har varit bra ur produktionssynpunkt, men bjudit på fortsatta utmaningar i form av konjunktur och valutakurser. Vi ser dock en liten ljusning på marknadssidan.
Tillförordnad koncernchef Gunilla Saltin