BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2012

FJÄRDE KVARTALET 2012

 • Omsättningen ökade till 146,9 Mkr (141,8 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 14,7 Mkr (13,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (9,7 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 20,5 Mkr (14,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt är belastat med skatt om – 3 Mkr för omräkning av uppskjuten skatt till skattesats 22 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,2 Mkr (8,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,14 kr (0,15 kr)

HELÅRET 2012

 • Omsättningen uppgick till 516,7 Mkr (526,4 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 35,2 Mkr (39,1 Mkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 31,0 Mkr (27,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 6,8 % (7,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt är belastat med skatt om – 3 Mkr för omräkning av uppskjuten skatt till skattesats 22 %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22,7 Mkr (28,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,43 kr (0,53 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 58 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 69 % (74 %)
 • Styrelsen föreslår utdelning med 0,45 kr per aktie

Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl. 08.00.

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar