Tredje kvartalet

TREDJE KVARTALET * EBITDA för Q3 uppgick till -1,3 Mkr (4,7 Mkr) * Åtgärdsprogram har genomförts till enkostnad om 4,8 Mkr * Resultat före skatt uppgick till -9,5 Mkr (2,8 Mkr) * Soliditeten uppgick till 57% (57%) JANUARI-SEPTEMBER 2001 * Omsättningen ökade till 252 Mkr (249 Mkr) * EBITDA uppgick till 5,7 Mkr (4,1 Mkr) * Åtgärdsprogrammen har genomförts till en kostnad om ca 35 Mkr * Åtgärdsprogrammen innebär besparingar om ca 45 Mkr på årsbasis * Resultat före skatt blev -39,9 Mkr (6,5 Mkr) EFTER KVARTALETS UTGÅNG * Genomförd nyemission har tillfört bolaget 43 Mkr i likvida medel * Ny order från Danica på 18 Mkr KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN Marknaden Behovet av den typ av lösningar som Softronic erbjuder, det vill säga stora affärspåverkande IT-projekt med fokus på digitalisering av kundernas kärnverksamhet med hjälp av ny teknik är stort. Behovet ökar snarast i en lågkonjunktur när företagen behöver rationalisera. Den generella marknadssituationen är dock fortsatt dålig trots detta. Besluts- och avtalsprocesserna har förlängts och komplicerats. Andelen fastprisuppdrag ökar. Detta innebär bl.a. ökade försäljnings- och ställtider, vilket leder till relativt låg debiteringsgrad och ökade projektrisker. Antalet order har minskat under Q3 jämfört med tidigare kvartal liksom volymen på affärerna. Resurskonsultförsäljningen störs av bl.a. telekombranschens neddragning som leder till ett större utbud på den övriga konsultmarknaden. Timpriser för resurskonsulterna sjunker. Nya kunder Softronic behöver flera stora projekt för att kunna optimera projektverksamheten. Före sommaren startades stora digitaliseringsprojekt inom Jetpak samt Hyresgästernas Riksförbund och under oktober har ett nytt stort projekt startats tillsammans med försäkringsbolaget Danica. Tillsammans med något mindre projekt, bl a en webb-baserad lösning åt fackförbundet SEKO, är grundbeläggningen för hösten acceptabel. ITM Danica har efter kvartalets slut beställt ett projekt för införande av fondförsäkring i samband med att Danica etablerar sig med den verksamheten i Norge. Omfattningen är ca 18 MSEK. En fortsatt satsning på ITM sker i USA. Leveransen till den första kunden håller på att färdigställas. På grund av det allmänna läget på riskkapitalmarknaden har en riktad extern finansiering av ITM varit svårare att genomföra än beräknat. Tillväxtstrategi I rådande läge har tillväxten prioriterats ned. Högsta prioritet är lönsamhet. I rådande marknadsläge används alla tillgängliga resurser till försäljning. Det krävs dock en fortsatt rekrytering och möjligen också mindre förvärv, då främst av erfarna, kompetenta och efterfrågade resurser. En fortsatt tillväxt kommer alltså att ske i kärnverksamheten och alltid med fokus på lönsamhet. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammen har genomförts i två delar. Ett under våren och ett under september. Sammanlagt har ett 70-tal anställda slutat sin anställning som en följd av detta. Lokaler och vissa andra kostnader har dock inte kunnat avvecklas i önskad omfattning. Åtgärdsprogrammen kan nu anses vara genomförda och leder till kostnadsbesparingar, vilka beräknas uppgå till ca 45 Mkr på årsbasis. Effekten av detta kommer att märkas redan i Q4, men slår igenom fullt ut under 2002. Resultatutvecklingen Resultatutvecklingen följer den förväntade i rådande marknadsläge. Dock har omsättningen minskat något mer än planerat. Som redan aviserats blev resultatet för Q3 negativt. Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) har sjunkit marginellt jämfört med föregående kvartal. Nedgången kan främst förklaras av sämre debitering under semesterperioden. Hårdare konkurrens samt svag efterfrågan av konsulttjänster har lett till lägre debiteringsgrad och timpriser jämfört med föregående år. Framtiden Trots den mycket stora osäkerheten på marknaden är den tydliga målsättningen att Softronic skall visa ett positivt resultat före skatt i Q4. Den övergripande målsättningen för 2002 är att relativt konkurrenterna ha en resultatnivå bland de bättre. I nuvarande marknadssituation är bedömningen att det för Softronic kan innebära lägre marginal än tidigare uppskattade 10 % för helåret 2002. Kapitalsituationen Den 30 september fanns 3,7 Mkr i skulder till kreditinstitut. Detta innebär att likviditeten sedan den 30 juni har minskat med 20,7 Mkr. Nedgången förklaras av låg fakturering under sommarmånaderna samt utbetalningar av semesterlöner. Det totala likviditetsutrymmet inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick till ca 26 Mkr. Företaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillfört bolaget ca 43 Mkr i likvida medel. Ägar- och styrelseförändring Den nyligen genomförda nyemissionen har inneburit att företagets ägarbild förändrats. AB Traction äger nu ca 20% av Softronic. Petter Stillström VD i AB Traction föreslås av 74% av rösterna att väljas in i styrelsen. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att ske inom kort. Samtidigt har ledamöterna Patrik Engellau och Pieter Tham anmält sitt utträde ur styrelsen. Softronic Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till ku-dernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 350 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Upplysningar om bokslutskommunikén Anders Eriksson, verkställande direktör E-post: (anders.eriksson@softronic.se) Telefon: 08-51 90 90 00 Stockholm 26 oktober 2001 Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00270/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00270/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar