Godkänd som emittent av räntebärande instrument av Nasdaq Stockholm

Sollentuna Stinsen JV AB offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument

Sollentuna Stinsen JV AB emitterade den 29 juni 2017 på den svenska obligationsmarknaden ett säkerställt obligationslån om 300 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 400 000 000 SEK. Obligationslånet har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 2,75 procent per år.

Sollentuna Stinsen JV AB har ansökt om att bli godkänd av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument, i syfte att uppta obligationen till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 

Med anledning av detta har Sollentuna Stinsen JV AB upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Sollentuna Stinsens (www.sollentunastinsenjvab.com) webbplatser.

Sollentuna Stinsen JV AB har idag godkänts av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument och kommer därmed att ansöka om att uppta obligationen till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista så snart som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB

070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Sollentuna Stinsen JV AB är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2.
Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar