Obligationer upptas till handel

Sollentuna Stinsen JV AB emitterade den 29 juni 2017 på den svenska obligationsmarknaden ett säkerställt obligationslån om 300 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 400 000 000 SEK. Obligationslånet har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 2,75 procent per år.

Den 7 juni 2018 ansökte Sollentuna Stinsen JV AB om att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta obligationerna till handel på företagsobligationslistan den 8 juni 2018. Sista handelsdagen är den 29 juni 2020. Obligationerna kommer att upptas till handel på företagsobligationslistan i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Langerfors, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 239 35 35, rickard.langerfors@magnoliabostad.se

Sollentuna Stinsen JV AB är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar