Analysguiden: Solen går upp i öst och i väst

SolTech Energy står på två affärsben varav ett är elproduktion i Kina som ger repetitiva intäkter under 20 år. Efterfrågan är bekräft­ad med ram­avtal motsvarande en kapacitet 150 megawatt (MW), 34,71 MW in­stallerat, 9,25 MW under bygg­nation och en orderbok om 25 MW. Det andra affärs­benet, bygg­nads­­integrerade solceller, förväntas växa under kommande år.

SolTech Energy bildades 2006 som ett resultat av flera års forsk­ning på Kungliga Tekniska Högskolan inom området byggnads­integrerad solenergi. Syftet var att kommersialisera en egen­utvecklad produkt och teknologi inom termisk solenergi. Över tid har SolTech anpassat sig och fokuserar i dag helt på elprodu­cerande solceller. År 2013 inleddes ett samarbete med kinesiska Advanced Solar Power Hangzhou Inc, ASP. Fokus har därefter sakta flyttats mot byggnads­inte­grerade solceller och elproduktion.  

Byggnadsintegrerade sol­celler kan vara i exempel­­vis taket, fasaden, ljusgården eller i fönster. Fokus framåt för affärsområdet byggnadsintegrerade solceller ligger på den nyligen lanserade produkten SolTech ShingEl som är en sol­cell som också fungerar som en takpanna. Det andra affärs­området, elproduktion, finansierar, äger och driver via ett samägt företag med samarbets­partnern ASP solcellsinstalla­tioner i Kina. Den elektricitet som varje anläggning prod­ucerar säljs under långa avtal på mellan 20 till 25 år till kunden på vilkens bygg­nad sol­energianläggningen install­erats. Denna affärsmodell är be­prövad och efter­frågan bekräftas av en växande orderbok.

Med en växande installerad bas och order­bok förväntar vi oss en stark tillväxt inom elproduktion under de kommande åren. För affärsområdet byggnads­integrerade sol­celler förväntar vi oss också en stark tillväxt men från lägre nivåer. Vi tror även att bolaget inom snar framtid kan lev­­erera bra EBITDA-marginaler över bransch­standard. Det som en effekt av att försäljning­en av byggnadsintegrerade solceller främst sker via distributörer vilket inne­­bär att den egna organisationen kan hållas liten. Till detta drar verksamheten i Kina inte på sig kostnader för operatörer och installatörer då även dessa funk­tioner är utlagda på extern part, i form ASP:s agenter och distributörer, som aktiveras först vid order och när intäkten säkrats. Samtidigt är den förväntade tillväxten inom elproduktion i behov av en ännu inte fullt säkerställd (och vital) finansiering. I bas-scenariot beräknas ett pris per aktie om 16,3 kronor för de kommande 6 till 12 månaderna.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmenddelande från Analysguiden.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera