Ytterligare order för SolTechs samägda dotterbolag i Kina

Intäkterna är beräknade till cirka 1,37 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 27,4 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på cirka 700 KW (700 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Ningbo General Mechanical Plastic Machine Factory i Kina. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 7 MSEK. Anläggningen kommer enligt plan att installeras och driftsättas under januari/februari månad 2016.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 770 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,37 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid är de ackumulerade intäkterna från denna anläggning beräknad till cirka 27,4 MSEK för ASRE.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Den andra affären i regionen på kort tid skapar ett betydande signalvärde samtidigt som affärsmodellen ger ASRE en stabil och god avkastning under många år. Kunden sparar pengar på ett miljövänligt sätt och bidrar även till att hjälpa Kina uppnå sina ambitiösa miljömål. Med denna affär har vi nu cirka 3,7 MW klara av ASRE:s planerade 5 MW för 2015. Målet enligt det prospekt som gavs ut i samband med listningen i juni var att vid utgången av 2019 ha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW. I den här takten fortsätter vi hålla denna tidtabell.

Frederic Telander
SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33
TULLINGE.
Tel: 08-441 88 46
E-post:
frederic.telander@soltechenergy.com
Web: www.soltechenergy.com                   

Om SolTech Energy SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se

Samarbetet med Advanced Solar Power Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamt ägda bolaget, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE), installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, över 20 år, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar