Kvartalsredogörelse jan-mar

Perioden i sammandrag

Januari – mars 2018 

Nettoomsättningen uppgick till 7,2 (6,5) MSEK.

Rörelseresultatet minskade till -1,4 (-1,2) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till -1,5 (-2,1) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,29 (-0,64) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –0,7 (-2,8) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 73 (74) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,5 (23,6) MSEK.

Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 28 419 (25 240).

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 70 (52).

VDs kommentarer

Vår stora framtidssatsning – “Gratis AI-assisterad kundtjänst” för småföretag globalt - närmar sig nu lansering. Det finns såvitt vi vet fortfarande ingen annan leverantör globalt som erbjuder något motsvarande.

Det initiala fokuset ligger på de 10-20 miljoner e-handelsbolag som beräknas finnas världen över.

Långsiktigt så är visionen att bli de facto standarden för alla småföretag globalt som har upp till fem anställda och som har en hemsida – och som omedelbart vill få en lösning för att hantera inkommande kundfrågor via text och röst – gratis.

Affärsmodellen – Freemium -  bygger på att en liten andel av användarna med tiden övergår till betalvarianten.

Artificiell intelligens används i lösningen för att ge de anställda i småföretagen svarsförslag i realtid på de kundfrågor som kommer in via hemsidan – och på så sätt spara tid och öka försäljningen.

Målsättningen att vi ska kunna sätta lösningen i händerna på de första kunderna i juni – men redan i maj planerar vi att börja använda den själva i vår egen kundtjänst.

Eftersom det förmodligen tar en del tid innan den nya tjänsten börjar ge reell effekt på resultatet, så bygger våra planer på att vi måste klara oss på befintligt kapital samt på intäkterna från den befintliga affären med försäljning av telefonnummer globalt.

Målsättningen är därför att vi skall nå lönsamhet i koncernen redan från nästa kvartal (jul-sep 2018).

Detta möjliggörs genom rationaliseringar i kundtjänsten i Indien, besparingar i den svenska verksamheten samt genom prishöjningar för diverse befintliga kringtjänster som sammantaget väntas ge ca 1,5 MSEK i resultatförbättring per kvartal.

Den förestående tjänstelanseringen samt möjligheten att nå lönsamhet i närtid gör sammantaget att ledningen ser mycket ljust på framtiden.

Stockholm 25 april 2018
Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 7,2 MSEK vilket kan jämföras med 6,5 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna

Bolagets nya tjänst ”AI-assisterad kundtjänst” har ännu inte lanserats. Detta innebär att samtliga intäkter fortfarande kommer från den befintliga verksamheten med försäljning av lokala telefonnummer globalt.

Antalet telefonnummerabonnemang vid periodens slut var +6% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Priset för telefonnummerabonnemang höjdes den 1:a februari.

Debiteringarna för telefonabonnemang var (räknat i USD) +20% högre under perioden än under samma period föregående år.

Dollarkursen (USD) gentemot kronan (SEK) var -9% lägre under perioden jämfört med samma period föregående år. Eftersom 62% av bolagets intäkter mottas i USD innebar detta en negativ effekt i SEK på den totala försäljningen motsvarande ca -5%.

Antalet nya betalande kunder under perioden var 3% lägre än under samma period föregående år.

Detta beror sannolikt dels på att priset för telefonnummer höjts samt på att Sonetel aktivt agerat tydligare för att avskräcka kunder från att skaffa sig tjänsten i syfte att använda den på otillåtna sätt.

Eftersom Sonetel ändå spärrar den typen av användande - vilket historiskt sett lett till att en andel av de nya kunderna krävt återbetalning– så är det ännu osäkert om minskningen av antalet nya kunder per dag kommer ha någon negativ nettoeffekt på intäkterna eller inte.

Antalet Premium-abonnemang var vid periodens utgång +14% högre än vid utgången av samma period föregående år.

Premium är en tilläggstjänst som bl.a. ger kunden gratis eller rabatterade telefonsamtal. Premiumabonnemang står för ca 11% av intäkterna.

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden fortsatta investeringar i utvecklingen av den nya SaaS tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst för småföretag”.

Totalt så investerades ca 2,2 MSEK i delprojekt utförda av underleverantörer i Europa och Asien under perioden.

Det kvarvarande planerade arbetet som skall utföras av underleverantörer beräknas uppgå till ca 1,2 MSEK (under apr – jun 2018). Därefter förväntas investeringarna i arbete utfört av underleverantörer sjunka till ca 0,3 MSEK per kvartal.

Uppskattningarna för Q4 17/18 samt Q1 18/19 är målsättningar som bygger på uppskattningar från underleverantörer och kan komma att ändras.

Resultat

Bolaget redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -1,5 MSEK vilket kan jämföras med -2,1 MSEK under samma period föregående år.

Resultatförbättringen beror framförallt på en minskning av de finansiella kostnaderna, samt en ökad försäljning.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens slut till 927 422.

Aktiva användare

Antalet aktiva företag under perioden januari - mars 2018 uppgick till 28 419 vilket är en ökning med +13% jämfört med samma tid föregående år.

Dessa aktiva företag hade sammantaget 42 403 aktiva användare (anställda anslutna till systemet) vilket är en ökning med +12% jämfört med samma tid föregående år.

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * mar-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18
Aktiva företag under månaden 20 829 22 808 23 334 22 917 22 653
Aktiva användare under månaden 32 595 35 395 36 166 35 848 35 433
Aktiva företag senaste 3 månader ** 25 240 28 546 28 753 28 651 28 419
Aktiva användare senaste 3 månader ** 37 891 42 463 42 642 42 669 42 403


* Se avsnittet ”Definitioner” i bilagan
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna.
 

Verksamheten efter perioden 

Neddragning av kostnader

Ledningen har fattat beslut om kostnadsneddragningar i Sverige och Indien.

Besparingarna berör primärt den befintliga verksamheten kring försäljning av telefonnummer och påverkar inte bolagets förmåga att realisera och lansera den nya tjänsten AI assisterad kundtjänst.

Kundtjänsten i Indien har bemannats i skift alla veckans timmar, vilket lett till låg nyttjandegrad av personalen under stora delar av veckan.

Genom att begränsa kundtjänstens bemanning till 18 timmar per dag måndag till fredag – vilket täcker kontorstid i Europa, Afrika och Amerika – samt genom att automatisera en del rutinarbeten – så har kraftiga rationaliseringar kunnat genomföras.

19 personer har friställts från kundtjänst, vilket innebär att personalstyrkan minskar från ca 71 anställda globalt till ca 52.

Dessa och andra kostnadsbesparingar väntas minska kostnaden för den indiska verksamheten med ca 0,7 MSEK per kvartal.

Andra besparingar i den svenska verksamheten väntas minska kostnaderna med ca 0,3 MSEK per kvartal.

Beslut om höjda priser

Prishöjningar för tilläggstjänster som införs under perioden april-juli väntas öka intäkterna med ca 0,5 MSEK per kvartal.

Sammantaget så är målsättningen med rationaliseringarna och prishöjningarna att koncernen skall kunna uppvisa ett positivt resultat fr o m nästa kvartal (jul-sep 2018).

Utveckling av ny SaaS tjänst

Huvuddelen av utvecklingsarbetet med den nya tjänsten ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” är nu slutfört.

Tester och rättande av fel väntas fortgå i ca 2 månader. Målsättningen är att tjänsten ska tillgängliggöras för testkunder under juni.

Bolaget avser dock ta tjänsten i test-drift i den egna kundtjänsten redan i maj.

Utökat sortiment av telefonnummer

Bolaget har fattat beslut om att utöka sortimentet av telefonnummer genom att erbjuda telefonnummer från 20 nya länder.

Sortimentet i ett 20-tal andra länder - där telefonnummer redan erbjuds till försäljning – kommer att dessutom att utökas med nya nummertyper.

Nya marknadsföringskampanjer kommer att implementeras för att marknadsföra det utökade erbjudandet.

Utökningen planeras ske under slutet av april och syftar till att öka försäljningen i den befintliga affären.

Väsentliga händelser under perioden 

De indiska myndigheterna har godkänt att det indiska dotterbolaget anpassar räkenskapsåret efter det svenska moderbolagets räkenskapsår (juli-juni).

Det innebär att koncernredovisning kommer att kunna upprättas för räkenskapsåret 2017/2018.

Eftersom dotterbolaget gör ett påslag om 20% på havda kostnader i internfaktureringen till moderbolaget, så innebär det att koncernredovisningen kommer att uppvisa ett bättre och mer rättvisande resultat.

Peter Montgomery tillträdde som ny CFO och efterträdde Kristina Elfström Mackintosh.

EU-kommissionen beviljade ett bidrag om 50 000 Euro till Sonetel – som 1 av 11 företag i Sverige -  inom ramen för EIC SME Instrument Fas 1. Syftet är att påskynda marknadsetablering.

Bolaget har för avsikt att efter genomfört Fas 1 projekt även ansöka om ca 1 till 2 MEUR i Fas-2 bidrag för stöd kring den nya tjänsten AI-assisterad kundtjänst.

Väsentliga händelser efter perioden

Besparingsåtgärder har beslutats och implementerats. Den fulla effekten av dessa åtgärder uppnås nästkommande kvartal (jul-sep 2018).

Informationen i denna redogörelse är sådan som Sonetel AB (publ), 556486-5847, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 08.30 CEST (Svensk tid).

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag (”Sweden Technology Fast 50”), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag (”Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa”), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

Prenumerera

Media

Media