Extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB

Extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB Styrelsen i Song Networks Holding AB föreslår optionsprogram till anställda Styrelsen i Song Networks Holding AB (Bolaget) har beslutat att på extra bolagsstämma den 15 november 2001 föreslå att bolaget dels skall upptaga förlagslån om nominellt högst 400.000 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 4.000.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier, riktade till anställda i koncernen, dels införa ett s.k. personaloptionsprogram till ledande befattningshavare i koncernen. För att säkerställa leverans under personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1 krona, förenat med totalt 850.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Syftet med optionsprogrammen är att främja de anställdas engagemang i Song Networks Holding koncernen och öka de anställdas incitament till goda insatser. Förlagslån om nominellt högst 400.000 kronor riktat till anställda Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, anställda i Song Networks Holding AB och dess dotterbolag. Skuldebreven löper med 3 % årlig ränta och förfaller till betalning den 13 december 2002. Skuldebreven om nominellt 10 kronor förenade med hundra (100) avskiljbara optionsrätter till nyteckning av hundra (100) aktier skall emitteras till en kurs motsvarande optionsrättens värde, beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen och baserad på aktiekursen, med tillägg av 10 kronor avseende skuldebrevets nominella belopp. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 200 % av den för aktier i Bolaget noterade genomsnittliga betalkursen enligt O-listan för varje börsdag under perioden från och med den 2 november 2001 till och med den 15 november 2001. Anmälan för teckning av aktier med stöd av optionsrätter, varvid en optionsrätt ger rätt att teckna en aktie, kan enligt förslaget äga rum under perioden från och med den 1 mars 2002 till och med den 22 november 2004. Personaloptionsprogram till ledande befattningshavare och förlagslån om nominellt 1 krona En Song Networks personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under perioden från och med den 2 januari 2003 till och med den 31 januari 2003 erhålla en aktie i Song Networks Holding AB till ett bestämt pris, motsvarande 110 % av den för aktier i Bolaget noterade genomsnittliga betalkursen enligt O-listan för varje börsdag under perioden från och med den 2 november 2001 till och med den 15 november 2001, ökat med en procent (1 %) per månad från den 1 december 2001 (inklusive månaden när nyteckning enligt optionsrätt äger rum). En personaloption är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Optionerna erhålls vederlagsfritt och löper till och med den 31 januari 2003. För att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloption har styrelsen även beslutat föreslå bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier till ett av Song Networks Holding AB ägt dotterbolag. Skuldebrevet om nominellt 1 krona skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Skuldebrevet löper med 3 % årlig ränta och förfaller till betalning 13 december 2002. Till skuldebrevet fogas 850.000 avskiljbara optionsrätter som ger rätt att teckna 850.000 aktier under perioden från och med den 2 januari 2003 till och med den 31 januari 2003. Teckningskursen uppgår till belopp motsvarande 110 % av den för aktier i Bolaget noterade genomsnittliga betalkursen enligt O- listan för varje börsdag under perioden från och med den 2 november 2001 till och med den 15 november 2001 ökat med en procent (1 %) per månad från den 1 december 2001 (inklusive månaden när nyteckning äger rum) minskat med 10 öre. Till följd av styrelsens förslag enligt ovan kan bolagets aktiekapital sammanlagt komma att ökas med 242.500 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förenade med de två ovan angivna förlagslånen, inklusive tidigare utgivna och utestående teckningsoptioner, motsvarar ca 8,9 %. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen har även beslutat att föreslå att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om riktad nyemission av upp till 10.000.000 aktier för användning i samband med eventuella förvärv, och till leverentörer i anledning av leveransavtal, med betalning i form av egna aktier eller genom apport- eller kvittningsemission. Närmare detaljer kring ovanstående förslag kommer att lämnas i kallelsen till extra bolagsstämma som beräknas införas i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 23 oktober, 2001. För mer information, kontakta: Song Networks Holding AB Petra Asteson, Investor Relations Assistent Telefon: 08 5631 0344 Mobil: 0701 810 344 E-post: petra.asteson@songnetworks.net Song Networks Holding AB Lena Ekedahl, bolagsjurist Telefon: 08 5631 0305 Mobil: 0701-810 305 E-post: lena.ekedahl@songnetworks.net Om Song Networks, tidigare Tele1 Europe, (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en snabbväxande data-, internet- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, internet och telefoni till stora och medelstora företag i Norden. Song Networks är idag den enda pan- nordiska data- internet- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorvägar för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har cirka 1200 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00920/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00920/bit0001.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Dokument & länkar