Telenor Business Solutions Holding AS och Song Networks Holding AB ingår avtal

Telenor Business Solutions Holding AS och Song Networks Holding AB ingår avtal Song Networks Holding AB (NASDAQ: SONW, Stockholmsbörsen: SONW) och Telenor Business Solutions Holding AS har ingått ett avtal som del i en övergripande finansiell rekonstruktion av Song Networks. Enligt avtalet kommer Song Networks Holding AB att emittera nya aktier samt ett konvertibelt skuldebrev till Telenor Business Solutions Holding AS i utbyte mot Telenor Business Solutions AB inklusive en kassa om 550 MSEK. Affären är villkorad av att en rekonstruktion genomförs av Song Networks, där i stort sett alla Song Networks utestående obligationer kommer att utbytas mot en kombination av kontanter och nyemitterade aktier. Song Networks inleder diskussioner om den föreslagna rekonstruktionen med en kommitté som bildats av obligationsägare. Enligt avtalet förvärvar Song Networks Telenor Business Solutions AB med kassa om 550 MSEK. Som vederlag erhåller Telenor Business Solutions Holding AS nyemitterade aktier i Song Networks Holding AB representerande 39,9 procent av det utökade aktiekapitalet i Song Networks samt ett konvertibelt skuldebrev, som, i det fall det konverteras inom fyra år, skulle öka Telenor Business Solutions Holding AS:s ägande till 84,5 procent av rösterna och kapitalet i det utökade företaget efter rekonstruktionen. Räntan på det konvertibla skuldebrevet apporteras under de två första åren efter utgivandet och erlägges därefter kontant eller i aktier enligt Telenor Business Solutions Holding AS:s val. Affären är villkorad av ett antal händelser, däribland följande: · godkännande av innehavarna av Song Networks:s obligationer av rekonstruktionen av obligationslånen, vilken förväntas omfatta en kassa om 550 MSEK, vilken överförs tillsammans med Telenor Business Solutions AB, tillsammans med aktiekapital i Song Networks Holding AB · erhållande av alla nödvändiga beslut av Song Networks:s aktieägare vid en extra bolagsstämma · framgångsrikt genomförd akkoord-procedur i Nederländerna Any securities being offered will not be, and have not been, registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration requirements. · nödvändiga myndighetsmedgivanden Som del av avtalet med Telenor Business Solutions Holding AS och i samband med rekonstruktionen kommer Song Networks att genomföra en riktad nyemission till nuvarande aktieägare på upp till 200 MSEK till samma kurs som Telenor Business Solutions Holding AS förvärv. Kursen till vilken Telenor Business Solutions Holding AS investerar och tillika för nyemissionen kommer att bestämmas efter det att ett avtal har träffats mellan Song Networks och dess obligationsinnehavare om antalet aktier som kommer att emitteras till dessa obligationsinnehavare. Om alla aktieägare deltar i nyemissionen, kommer Telenor Business Solutions Holding AS ägande, efter full utspädning, att minska från 84,5 procent till 73,2 procent av aktierna i det rekonstruerade Song Networks. Song Networks förväntar sig att fullfölja rekonstruktionen, genomföra en extra bolagsstämma och slutföra de avsedda transaktionerna före utgången av september 2002. Song Networks avser att lämna information om händelser som har samband med rekonstruktionen För information, kontakta: Tomas Franzén, Chief Executive Officer Mobil: 0701-810 111 Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward- looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Song Networks (tidigare Tele1 Europe) är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i hela Norden. Affärsidén är att erbjuda helhetslösningar för data, Internet, tal och till företag.

Prenumerera

Dokument & länkar