ÅRSSTÄMMA 2012

(NGM:SOSI)

Årsstämman i Sotkamo Silver AB beslutade den 29 mars 2012 att bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Mauri Visuri och Teuvo Jurvansuu samt att välja Kimmo Viertola och Joanna Kuntonen-Van´t Riet till nya ledamöter. Mauri Visuri valdes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade även att omvälja revisorsbolaget PWC med huvudansvarig revisor Martin Johansson intill slutet av årsstämman 2013.

Årsstämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition om att den ansamlade förlusten överfördes i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för år 2011. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes utifrån styrelsens förslag. Den ägare som baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB har flest aktier och röster ska efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning på tre personer. Lämnar ledamot valberedningen eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras.

Stämman fastställde valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen intill nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen att emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till högst 25.000.000 aktier.

 

Stockholm 29 mars 2012

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB (publ):

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507

Prenumerera