BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012

(För komplett bokslutskommuniké se bifogad fil)

RÄKENSKAPSÅRET

 • Årets resultat uppgick till -5 888 kSEK (-6 895) och resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,66).
 • Koncernen redovisade en nettoomsättning på 909 kSEK (110).
 • Likvida medel uppgick per 2012-12-31 till 41 178 kSEK (15 077).
 • Eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 113 584 kSEK (74 388) vilket motsvarar 8,03 SEK (7,17) per aktie.
 • Investeringarna under året uppgick till 18 773 kSEK (16 043).
 • Silvergruvans fyndighet visade sig fortsätta till ett sannolikt djup av minst 1 000 meter och med åtminstone tredubblad längd i förhållande till vad som tidigare varit känt.
 • Feasibility-studien färdigställdes för Silvergruvan.
 • Silvergruvans mineralreserver och ekonomisk prognos uppdaterades.
 • Avtal tecknades om planering, förberedande arbeten och byggnation av kraftledning fram till Silvergruvan.
 • Sotkamo Silver tilldelades ett investerings- & utvecklingsbidrag om 2,5 M€ från finska staten och den lokala Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland för att användas vid Silvergruvan.
 • Företrädes-, riktade- och teckningsoptionsemissionen beslutades och genomfördes.
 • Sotkamo Silver parallellnoterades på NASDAQ OMX Helsinki och genomförde sammanläggning av aktier.
 • Under hösten påbörjade Sotkamo Silver rekrytering inför konstruktion och produktion vid Silvergruvan.

 

FJÄRDE KVARTALET

 • Kvartalets resultat uppgick till -425 kSEK (-1 717) och resultat per aktie till -0,03 SEK (-0,17).
 • Övriga intäkter uppgick till 363 kSEK (24).
 • Investeringarna under oktober - december 2012 uppgick till 3 762 kSEK (6 633).
 • Myndigheten informerade Sotkamo Silver att dess miljötillståndsansökan blir försenad på grund av myndighetens höga arbetsbelastning. Bolagets ansökan kommer att behandlas så snart arbetsbelastningen så medger.
 • Sotkamo Silver förstärkte sin organisation med en miljöchef och engagerade ingenjörsbolag för att göra den slutliga infrastuktur- konstruktions- och arkitektplaneringen i Silvergruvan.
 • Sotkamo Silvers teckningsoptioner noterades på Nasdaq OMX Helsinki
 • Antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB ökade med 225 aktier under oktober månad efter teckning av Teckningsoption 3. Efter registrering av aktierna ökade antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB till 14 152 856 och aktiekapitalet ökade till 141 528 561,47 kronor. Kvotvärdet är SEK 10.

 

Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 940 506. Innehavaren har rätt att teckna en ny aktie för varje teckningsoption till en kurs på till SEK 17,50 senast den 30 november 2013.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2011 för balansräkningsposter. Samtliga uppgifter avseende belopp per aktie har räknats om även retroaktivt efter sammanslagning av aktier om 1:25.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

 

Stockholm den 15 februari 2013

Sotkamo Silver AB (publ.)

Timo Lindborg, VD

 

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tele +46-8-30 49 20.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.