DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2011

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

 • Periodens resultat uppgick till -2 655 KSEK och resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK.
 • Koncernen redovisade en nettoomsättning på 71 KSEK.
 • Likvida medel uppgick per 2011-06-30till 21 312 KSEK.
 • Använda medel under januari - juni 2011 uppgick till 10 944 KSEK.
 • Ett första större utvecklingsarbete genomfördes vid Taivaljärvi.
 • Mineraltillgångarna ökade betydligt.
 • Nästa steg i lönsamhetsstudien beställdes och ett mini-pilot test genomfördes – där en ekonomisk och effektiv anrikningsprocess ska bestämmas.
 • TEKES beviljade Sotkamo Silver ett utvecklingslån på 514 000 EUR.
 • Finnvera beviljade Sotkamo Silver ett lån på 1 000 000 EUR.
 • Teckning av aktier i Sotkamo Silver AB med stöd av Teckningsoption 2 utnyttjades till 99 procent.
 • Bearbetningskoncession beviljades Taivaljärvi silvergruva.
 • Höga halter av silver och guld på betydande bredder vid kompletterande underjordiskt borrprogram.
 • Miljötillstånd har inlämnats för Taivaljärvi silvergruva.

 

Sammandrag av händelser efter periodens utgång

 • Sotkamo Silver utsåg Ilkka Tuokko till ny verkställande direktör för det finska dotterbolaget.
 • Provbrytning inför pilottestet har framgångsrikt genomförts.
 • Taivaljärvi-fyndigheten fortsätter att leverera höga silver- och guldhalter.
 • Sotkamo Silver har anlitat huvudkonsulterna till lönsamhetsstudien.

 

Resultatet för koncernen

Resultatet för koncernen under perioden januari - juni 2011 uppgick före skatt till -2 655 (19 883) KSEK.

Resultatet i koncernen är belastat med planenliga avskrivningar i Sotkamo Silver Oy med 135 (2) KSEK.

 

Resultat för moderbolaget

Resultatet för moderbolaget under januari – juni 2011 uppgick före skatt till - 184 (-1 574) KSEK.

Antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB är 259 481 934 och aktiekapitalet är 103 792 774 kronor

 

Stockholm den 25 augusti 2011

Timo Lindborg, VD

 

Om Sotkamo Silver AB:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Handeln med Sotkamo Silver ABs aktier sker på Burgundys marknadsplats och NGM Equity börsen i Stockholm. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +358 40 508 3 507