DET PRODUCERAS GULD I BINDAL

(NGM: GXCO)

Prospekteringsföretaget Gexco har fått delresultat från provdriften i Bindal. När 290 ton material nyligen processades framställdes guldkoncentrat innehållande 840 gram guld. Den genomsnittliga guldhalten var 4,1 gram per ton. Gexco har nu sålt sitt första guldkoncentrat och programmet med provdrift fortsätter.

Gexco arbetar i Bindal med en kombination av provdrift och traditionella borrprogram för att kunna starta gruvverksamhet. Provdriften är ett komplement till tidigare borrningar och genomförs bland annat för att verifiera mineraliseringarnas kontinuitet, det vill säga vad som finns mellan borrhålen.

Det har hittills i år processats drygt 1 000 ton material i det gravimetriska anrikningsverk som finns på plats.

Från det material som togs ut vid drivningen av servicetunneln 2005, vars bredd är ca 5 meter, har 290 ton anrikats och provtagits samt analyserats. Ingående halter, inklusive gråberg, har varit mellan 0,5 och 17 gram guld per ton på 29 tagna prov med ett medelvärde på 4,1 gram guld per ton. Detta medelvärde verifieras även av den massbalans som beräknats baserat på analyser av producerat koncentrat och guldhalt i avfallssanden.

Anrikningsverket körs nu på material från årets sprängningar med kontinuerlig provtagning och efterföljande analys.

Från provdriften har det under september månad avyttrats guldkoncentrat innehållande 840 gram guld. After avdrag för smältlöner och transporter har detta skapat en intäkt på 99 kSEK.

– Att vi nu har sålt vårt första koncentrat är ett viktigt steg. Det visar att vi har kunskapen och förmågan att starta gruvdrift, säger Jon Fangel.

Siffrorna ovan är preliminära och kan komma att ändras vid senare utvärdering. Det bör noteras att halter i det material som anrikats inte kan antas vara representativ för hela eller delar av fyndigheten.

Stockholm den 23 oktober 2007

Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 31 00 35

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 6 kap 2 § 1 stycket 3 punkten i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.40.

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Nordnorge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar