FLAGGNING I GEXCO

(NGM:GXCO)

Jon Fangel har meddelat Gexco AB att hans egna innehav och innehav via bolag i Gexco AB per den 18 september 2008 uppgår till:

Privat 1 122 500 aktier

Bolag 1 485 193 aktier

Totalt 2 607 693 aktier

Innehavet utgör 29,1 % av aktier och röster i Gexco AB. Orsaken till flaggningen är att det totala innehavet ökat till över 25 %.

Stockholm den 18 september 2008

Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlin, Finanschef Gexco, telefon 0709 14 27 69

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 september 2008 kl. 08.10.

________________________________________

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Norge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar