HALVÅRSRAPPORT FÖR GEXCO AB JANUARI – JUNI 2007

(NGM:GXCO)

• Gexco tecknar avtal med Sandvik om utrustning för gruvdrift.

• Förvärv av MoMin AS genom en apportemission om 160 miljoner nya aktier.

• Företrädesemission tillför 75 MSEK i juli 2007.

• Förstärkning av organisationen genom rekryteringar i Norge och Sverige.

• Bindal Kommun godkänner planprogram.

• Geologisk rapportering.

• Använda medel under perioden uppgår till 15 254 kSEK varav 7 769 kSEK använts till prospektering och utrustning.

• För perioden januari - juni 2007 var koncernens nettoomsättning 0 kr, resultat före skatt –8 598 kSEK och resultatet per aktie –0,02 SEK.

Resultatet för koncernen

Resultatet för koncernen under januari – juni 2007 uppgår före skatt till –8 598 (-3 745) kSEK, varav Bindal Gruver AS –4 296 (-1 943) kSEK och MoMin AS AS –1 307 kSEK. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Bindal med -1 309 (-1 072) kSEK. Likvida medel uppgår per

2007-06-30 till 10 232 (6 488) kSEK.

Resultat för moderbolaget

Resultatet för moderbolaget under januari – juni uppgår före skatt till -3 583 (-1 802) kSEK.

Verksamheten

Gexco utvecklar och utvinner metallfyndigheter i Skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco äger via två helägda dotterföretag, Bindal Gruver AS och MoMin AS mineralfyndigheter innehållande guld och zink i Nordnorge.

(för tabell se bifogad fil)

Händelser efter redovisningsperiodens utgång

Mo i Rana

För att utöka resursbasen i och kring Mofjellet startar prospektering under augusti 2007. I planerna ingår borrning av drygt 50 borrhål med en total längd på ca 6 000 meter och geofysiska mätningar från helikopter som omfattar ca 4 000 linjekilometer.

MoMin AS äger idag 481 undersökningstillstånd och 5 bearbetningstillstånd i och kring Mo i Rana och ansökt

Om ytterliggare 855 undersökningstillstånd varav 25 ersätter tidigare givna tillstånd.

Bindal

Per idag har det hittills processats ca 450 ton material i anläggningen. Anläggningen har körts på det material som togs ut vid drivningen av servicetunneln 2005 och är från hela tunnelns bredd (ca 5 meter) och innehåller

både mineraliserat material och gråberg. Från körningarna har det hittills tagits 114 prover som är under analys

och bearbetning.

Ingående halter, inklusive gråberg, har varit mellan 0,5 och 4,6 gram guld per ton på 13 tagna prov med ett medelvärde på 3,3 gram guld per ton.

Guldhalten i det rikaste koncentrat från skakbordet var vid flera tillfällen över 15 % vilket gör att koncentratet är säljbart som ”guldskrot”.

Siffrorna ovan är mycket preliminära och kan komma att ändras vid senare utvärdering. Det bör noteras att halter i det material som anrikats inte kan antas vara representativ för hela eller delar av fyndigheten i Kolsvik.

Det har hittills under 2007 borrats ca 600 meter kärnborrning i och under jord i Bindal och det har påbörjats ytprovtagning i Reppen.

Företrädesemission tillför 75 miljoner

Gexco genomförde i juni 2007 en företrädesemission om 298 466 516 aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Emission fulltecknades och Gexco tillfördes i juli 2007 74,6 miljoner SEK före emissionskostnader.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar