KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) med org.nr. 556224-1892, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. Registrering börjar kl. 9.30.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 mars 2013, vilket i praktiken innebär att aktieägare ska vara införda i aktieboken fredagen den 15 mars 2013.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast måndagen den 18 mars 2013, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via e-post till agnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 mars 2013, då sådan omregistrering senast måste vara verkställd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare hos Euroclear Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 mars 2013 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

 

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.silver.fi och sänds till aktieägare som så önskar.

 

Bilaga: kallelse till årsstämma

 

Stockholm i februari 2013

Styrelsen

 

SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (pub)

Stockholm den 20 februari 2013

Timo Lindborg, VD

 

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tele +46-8-30 49 20.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.