KVARTALSRAPPORT FÖR GEXCO AB JANUARI – SEPTEMBER 2007

(NGM:GXCO)

• Gexco tecknar avtal med Sandvik om utrustning för gruvdrift.

• Förvärv av Momin AS.

• Företrädesemission tillför 75 MSEK.

• Förstärkning av organisationen genom rekryteringar i Norge och Sverige.

• Bindal kommun godkänner planprogram.

• Stor aktivitet i Bindal och Mo i Rana.

• Använda medel under perioden januari – september uppgår till 28 764 kSEK varav 22 542 kSEK använts till prospektering och utrustning.

• För perioden januari - september 2007 var koncernens nettoomsättning 131 kSEK, resultat före skatt –14 852 kSEK och resultatet per aktie –0,02 SEK. Omsättningen är hänförligt till 99 kSEK från försäljning av guldkoncentrat och 32 kSEK från försäljning av tjänster.

Resultatet för koncernen

Resultatet för koncernen under januari – september 2007 uppgår före skatt till -14 852 (-6 667) kSEK, varav Bindal Gruver AS -7 659 (-3 909) kSEK och Momin AS AS -2 354 kSEK. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Bindal med -2 071 (-1 858) kSEK och i Momin med -134 kSEK. Likvida medel uppgår per 2007-09-30 till 64 217 (1 036) kSEK.

Resultat för moderbolaget

Resultatet för moderbolaget under januari – september uppgår före skatt till -4 839 (-2 758) kSEK.

Verksamheten

Gexco utvecklar och utvinner metallfyndigheter i Skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco äger via två helägda dotterföretag, Bindal Gruver AS och Momin AS mineralfyndigheter innehållande guld och zink i Nordnorge.

I Bindal genomförs prospektering och provdrift med syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten. I Mo i Rana genomförs omfattande geologiska undersökningar under hösten 2007.

Köp av utrustning för gruvdrift och prospektering

Gexco köpt borr-riggar, lastmaskin och utrustning för diamantborrning från Sandvik som även har arrangerat en finansieringsram för köp av utrustningen. Sandvik bistår Gexco med utbildning och annan kunskapsöverföring. Gexco har även köpt ett mobilt krossverk.

Beslutet att köpa egen utrustning på ett tidigt stadium har givit önskad effekt då provdriften i Bindal kan genomföras med större flexibilitet.

Utrustningen kommer att användas under höstens provdrift och prospektering i Bindal och kan därefter användas under vintern i Mo i Rana. Om Gexco beslutar att starta reguljär gruvdrift kommer utrustningen även att kunna användas för detta. Utrustningen gör att övergången mellan provdrift och reguljär drift kan förenklas då rutiner och kunskap redan finns i organisationen.

Gexco förvärvar Momin genom en apportemission om 160 miljoner nya aktier

Momins tillgångar består i huvudsak av fem bearbetningstillstånd och ca 1300 undersökningstillstånd i mineral-

tillgångar innehållande zink, bly, koppar, nickel, silver och guld i Mo i Rana och närliggande områden i Norge.

Enligt Momin uppgår indikerad mineraltillgång i Mofjellet till 2,85 miljoner ton med genomsnittshalter på

2,5 % zink, 0,4 % bly och 0,3 % koppar och antagen mineraltillgång till 0,37 miljoner ton med genomsnittshalter på 4,1 % zink, 0,7 % bly och 0,4 % koppar. Utöver zink, bly och koppar finns mindre mängder guld och silver där typiska silverhalter är 10 gram per ton och typiska guldhalter är 0,3 gram per ton.

Momin AS är konsoliderat i Gexco från den 1 april 2007.

Företrädesemission tillför 75 miljoner

Gexco genomförde i juni 2007 en företrädesemission om 298 466 516 aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Emission fulltecknades och Gexco tillfördes i juli 2007 74,6 miljoner SEK före emissionskostnader.

Fler kompetenta medarbetare till Gexco

Gexco har i dotterföretagen Bindal Gruver och Momin under våren 2007 förstärkt organisationen med ett flertal kompetenta medarbetare. Sammanlagt i Gexco arbetar nu 33 personer varav 15 är fast anställda och resterande är inhyrda eller har tidsbegränsad anställning.

Bland Gexcos personal finns fem civil/bergsingenjörer, två tekniska doktorer inom geologi, två geologer och två utbildade som ”Master of Business Administration”.

Bindal kommun godkänner planprogram

I tillståndsprocessen för reguljär gruvdrift i Bindal har Gexco fått Bindal kommuns godkännande av förslag till planprogram. Planprogrammet beskriver Gexcos planer i Bindal, konsekvenser av dessa planer och arbetet med att ansöka om tillstånd för reguljär gruvdrift. Detta betyder att Gexco har fått godkänt det första viktiga steget i

tillståndsprocessen.

Mo i Rana

För att utöka resursbasen i och kring Mofjellet pågår prospektering sedan augusti 2007. Hittills har det kärnborrats knappt 1 200 meter av totalt planerade 6 000 meter De geofysiska mätningarna från helikopter har genomförts enligt plan. Flygningarna omfattade drygt 4 000 linjekilometer där även Momins undersökningstillstånd avseende nickel nära den svenska gränsen i Krabbfjellet – Melkfjellet ingick. Flygningarna har gjorts med ett avstånd på ca 125 meter mellan överflygningarna och täcker ett område på över 350 kvadratkilometer. Resultatet av de geofysiska mätningarna presenteras inom några månader.

Bindal

Det har processats drygt 1 000 ton material i det gravimetriska anrikningsverk som finns på plats i Bindal.

Från det material som togs ut vid drivningen av servicetunneln 2005 har 290 ton anrikats och provtagits samt analyserats. Materialet är en del av de 3 000 ton som togs ut ur den sk. Klondike Vein i ca 50 meters längd söderut från koordinat 798700. Se rapport på www.gexco.se från Geologiske Tjenester ”Exploration in the Kolsvik Goldfield 2005” på sidan 19. Materialet har inte brutits selektivt och tunnelbrädden har varit ca 5 meter. De 290 ton som anrikats kan vara, men behöver inte vara, representativa för hela det utbrutna partiet på 3 000 ton.

Ingående halter, inklusive gråberg, har varit mellan 0,5 och 17 gram guld per ton på 29 tagna prov med ett medelvärde på 4,1 gram guld per ton. Detta medelvärde verifieras även av den massbalans som beräknats baserat på analyser av producerat koncentrat och guldhalt i avfallssanden.

Anrikningsverket körs nu på material från årets sprängningar, som i huvudsak sker i Oppgangen Vein i sydostlig riktning med kontinuerlig provtagning och efterföljande analys.

Siffrorna ovan är preliminära och kan komma att ändras vid senare utvärdering. Det bör noteras att halter i det material som anrikats inte kan antas vara representativ för hela eller delar av fyndigheten i Kolsvik.

Från provdriften har det avyttrats guldkoncentrat innehållande 840 gram guld. After avdrag för smältlöner och transporter har detta givit en intäkt på 99 kSEK under september månad.

Under 2007 har det borrats ca 900 meter kärnborrning över och under jord i Bindal.

(för tabell se bifogad rapport)

Finansiell ställning

Koncernen hade per balansdagen en likviditet på 64 217 kSEK. Soliditeten uppgick till 97,1 %.

Koncernens egna kapital uppgick till 194 160 kSEK, vilket motsvarade 0,22 SEK per aktie.

Övriga projekt i Gexco

Utöver innehaven i Bindal Gruver och Momin äger Gexco per balansdagen bearbetningstillstånd (utmål) avseende Harnäsgruvan i Värmland.

Anställda

Medelantalet anställda under perioden var 13 personer på heltid.

Investeringar

Under januari - sept 2007 har Gexco investerat 10 105 kSEK i prospektering och 4 295 kSEK i utrustning i Bindal Gruver för att utveckla fyndigheterna i Bindal och Mo i Rana. Gexco har även under perioden förvärvat Momin AS, i förvärvet har prospekteringstillgångar uppgående till 94 417 kSEK tillförts koncernen.

Styrelsens arbete

Gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under januari - september 2007 haft 7 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.

Informationspolicy

Gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen 2007

- Bokslutskommuniké för 2007 presenteras den 20 februari 2008.

- Företagets pressreleaser distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.gexco.se.

RISKFAKTORER

Läsaren uppmanas att noggrant överväga riskerna och osäkerheterna kring Gexcos verksamhet och bransch. Avsnittet gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Gexco eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på Gexcos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om någon av nedanstående risker, eller eventuell annan okänd risk, verkligen inträffar kan Gexcos verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt i betydande omfattning. Ordningsföljden i vilken riskbeskrivningen presenteras är inte avsedd att inbördes rangordna sannolikheten för att de olika riskerna ska inträffa och ger ingen indikation på hur stor inverkan de kommer att ha på Gexcos verksamhet, finansiella ställning eller resultat.

GEOLOGISK RISK

Alla uppskattningar av utvinningsbara mineraltillgångar bygger till stor del på sannolikheter. Det finns inga säkra metoder för att fastställa hur mycket malm som exakt finns i olika geologiska lager. I samband med provborrningar görs simuleringsmodeller för att skapa en bild över malmkroppen.

Kolsviksfyndigheten i Bindal består av en komplex malm, varför provdrift kommer att kombineras med ytterligare prospektering för att minska den geologiska risken. I Mofjellet är den geologiska strukturen stabil och den fortsatta prospekteringen innefattar kärnborrning och tätare borrning i Sølvberget.

Termerna antagen och indikerad mineraltillgång är begrepp som erkänns och omfattas av viss värdepappers-lagstiftning. Man kan inte utgå ifrån att samtliga eller någon del av en antagen mineraltillgång någonsin kommer att uppgraderas till en högre kategori. Uppskattningar av en antagen mineraltillgång kan inte utgöra grund för en bedömning av genomförbarhet eller andra ekonomiska studier. Man kan inte utgå ifrån att samtliga eller någon del av en indikerad mineraltillgång någonsin kommer att omvandlas till en malmreserv. Man kan inte utgå ifrån att samtliga eller någon del av en antagen mineraltillgång existerar eller är ekonomiskt brytbar.

TEKNISK RISK

Geologin kommer att ställa krav på hur effektiva och komplicerade anrikningsmetoder som behöver användas. Anrikningsmetoder som möjliggör ett bra utbyte testas tidigt i projekten. Innan det står klart vilka anrikningsmetoder som kan användas kommer det vara oklart hur mycket metall som slutligen kan produceras och till vilken kostnad.

MILJÖRELATERADE RISKER

Resultatet från en gruvbrytningsverksamhet har direkt påverkan på miljön. Brytningsprocessen genererar avfall som måste deponeras. Avfallet kan i sig, beroende på anrikningsprocesser, innehålla kemikalier vilket ger upphov till ytterligare miljökrav. Innan full klarhet har erhållits om hur den slutgiltiga operativa processen kommer att drivas, inkluderande erforderliga anrikningsprocesser, kommer miljöaspekterna och nödvändiga anpassningar för att få koncession att öppna en gruva vara osäkra. Gexco har instiftat en miljöpolicy med syfte att minimera påverkan på luft, vatten och mark.

METALLPRISRISK OCH VALUTARISK

Gexcos framtida intäkter kommer att genereras av guld, zink och andra metaller. Världsmarknadspriser för metaller har varierat kraftigt under åren och prisfluktuationer har en direkt påverkan på lönsamheten. Man bör vara uppmärksam på denna direkta och omedelbara påverkan på Gexcos resultat.

I kombination med metallpriset kommer Gexcos lönsamhet påverkas av valutafluktuationer. Bolaget har mestadels sina operativa kostnader i NOK, administrativa kostnader i SEK och framtida intäkter i USD. Relationen mellan dessa tre valutor kommer att påverka Gexcos finansiella resultat.

FINANSIELL RISK

Gexco befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling och reguljär gruvdrift beräknas ske först 2010. De finansiella resurserna kommer att vara begränsade. Bolaget förutser att det inom de kommande tre åren kommer att behövas ytterligare kapital inför öppnandet av en operativ gruvverksamhet. Det verkliga behovet kommer att klargöras under framtagandet av en lönsamhetsstudie.

KOSTNADSMÄSSIGA RISKER

Innan Gexco har tagit fram en lönsamhetsstudie kan Bolaget endast grovt uppskatta faktiska framtida kostnader. Kostnaderna för brytning, anrikning och fortsatt prospektering kan bli avsevärt högre än planerat. Även kostnaderna för avfallshantering medför risk. En högre totalkostnad medför ett högre krav på mineralhalter för att täcka kostnaderna.

ARBETSMILJÖRISKER

Gruvhantering innebär en utsatt miljö för de som arbetar i den. I verksamheten ingår hantering av tunga maskiner, fordon och sprängningar där medarbetare kan komma till skada. För att minska dessa risker har Gexco utarbetat och kommunicerat säkerhetsrutiner. Det finns säkerhetsutrustning på plats. Medarbetarna har erfarenhet från liknande verksamhet. Olyckor kan dock inträffa och om så skulle ske kommer det ha en direkt påverkan på Gexcos möjligheter och värde.

OMVÄRLDSRELATERADE RISKER

Gruvverksamhet är ett ingrepp i naturen och kan ses som irritationsmoment. Kolsviksfyndigheten ligger i ett industrialiserat område där andra aktörer har byggt vattenkraftverk, väg och hamn. Bogälven som rinner genom området är dricksvattenkälla och har ett naturligt laxbestånd. Mofjellet ligger mitt i Mo Industripark som även rymmer en stor hamn, stålverk, ferrolegeringsverk och tung mekanisk industri. Mo i Rana har lång tradition inom gruv- och metallnäring, vilket bör minska den omvärldsrelaterade risken, men samtidigt en låg toleranströskel om uppställda krav inte efterlevs. Det kan därför finnas risk för konflikt med omvärldsrelaterade intressen som bör beaktas i närmandet av att öppna full operativ gruvverksamhet.

INFRASTRUKTUR

Gruvverksamhet kräver stora investeringar i infrastruktur. Det inkluderar vägar som klarar tyngre fordon, tillgång till el samt möjligheter att transportera skrymmande gods. I regel handlar det om investeringar i svårtillgänglig terräng med stora kostnader som följd. Innan fullt investeringsbehov är klargjort utgör detta en risk i alla gruvprojekt. I Kolsviks fall har delar av dessa investeringar gjorts av andra aktörer. I Mo i Rana är infrastrukturen god och den befintliga och intakta gruvan med tillhörande järnvägstunnel ger en bas för att öppna reguljär gruvdrift.

UNDERSÖKNINGTILLSTÅND OCH BEARBETNINGSTILLSTÅND

Undersökningstillstånd, det vill säga rätten att prospektera, är tidsbegränsade. I Gexcos fall räcker de ursprungliga tillstånden för Kolsvik, Reppen och Finnlifjellet fram till 2010. I Mo i Rana gäller bearbetningstillstånden till år 2011 och de flesta undersökningstillstånden till år 2013. Momin har ansökt om ytterligare cirka 1300 undersökningstillstånd i och omkring Mo i Rana. Nya tillstånd gäller i 7 år. Om ingen aktivitet genomförs under den tiden måste en ansökan om förlängning av undersökningstillståndet inges. Detta kan leda till fördröjningar men också avslag och utgör därmed en risk i prospekteringsprojekt.

DOMINERANDE AKTIEÄGARE

I Gexco kontrolleras över 50 % procent av det totala antalet aktier och röster av Jon Fangel och Göran Rehn. Även om dessa aktieägare inte är avtalsmässigt bundna att agera tillsammans i framtiden, har de ett avsevärt inflytande i ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Deras beslut och den vision och inriktning som dessa aktieägare kan ha, kan komma att skilja sig åt från andra aktieägares syn.

ÖVRIG INFORMATION

Börsnotering på NGM Equity

Gexco är noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är SE0001057910. En börspost uppgår till 10 000 aktier.

Aktiedata

Gexcoaktien betalades den 30 september 2007 till 0,23 SEK. Detta ger ett börsvärde i Gexco på 206 MSEK. Aktiekapitalet uppgick till 17 907 991 SEK.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per 30 september 2007 är 895 399 549 st.

Nyckeltal per den 30 september 2007

Resultat per aktie: -0,02 SEK

Eget kapital per aktie 0,22 SEK

Soliditet: 97,1 %

Kassalikviditet: 1 184,0 %

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. Redovisningsprinciperna är oförändrade från årsbokslutet 2006 och baserade på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU . Under året införda tillämpningar, uppdateringar och nya tolkningar av redovisningsstandarder har inte haft någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RR 32.

Stockholm den 24 Oktober 2007

Gexco AB

Jon Fangel

VD

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Gexcos revisor.

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar