KVARTALSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2017

DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 månader; juli-september)

 • Kvartalets resultat uppgick till -7 860 KSEK (400)
 • Resultat per aktie uppgick till ‑0,07 SEK (0,00)
 • Övriga intäkter uppgick till 17 KSEK (0)
 • Nettoinvesteringarna under juli-september 2017 uppgick till 6 972 KSEK (2 656)
 • En uppdaterad Teknisk rapport färdigställdes i juli bland annat visar en återbetalningstid på mindre än två år
 • Styrelsen beslöt att flytta Blaikenverket till Finland
 • Fortsatta förhandlingar med Traxys men även med andra potentiella finansiärer, ett ökat intresse har märkts efter den Tekniska rapporten färdigställts
 • Under augusti var det inlösenperioden för teckningsoptionerna TO4, inlösenpriset var 4,00 SEK, eller 0,42 EUR om optionen handlas på Nasdaq Helsinki, i Finland och totalt tecknades 13 347 599 och Bolaget tillfördes totalt 53,4 MSEK före emissionskostnader om 3,2 MSEK.
 • Analyserna från borrkampanjen i Silvergruvan under maj och juni blev klara under augusti och visade på goda resultat och ger en god förutsättning för vidareutveckling av malmreserver och en ökning av mineraltillgångarna i de djupare delarna av fyndigheten.

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Periodens resultat uppgick till -15 347 KSEK (-4 057)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,14 SEK (‑0,10)
 • Övriga intäkter uppgick till 77 KSEK (3)
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2017 till 178,4 MSEK (156,5)
 • Investeringar under januari - september 2017 uppgick till 19,3 MSEK (6,5)
 • Eget kapital uppgick per 30 september 2017 till 327,9 MSEK (287,9)
 • EuroMin tecknade 1 398 572 aktier i december 2016 som registrerades den 2 januari 2017. Därefter tecknade de ytterligare 1 351 533 aktier vilka betaldes och registrerades i februari.
 • Paul Johnsson utsågs till CFO i maj då Agnetha Pernerklint gick i pension
 • Arto Suokas utsågs till gruvdirektör i juni
 • Mark- och anläggningsarbeten vid gruvan fortsätter med bland annat vägbygge och projektering för anrikningsverket

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Bolaget har beslutat att starta planeringen och byggandet av byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk. Investeringsstorleken är cirka 6,5 miljoner euro.

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december 2016 för balansposter.

VD-ORD NOVEMBER 2017
Kvartalets viktigaste händelse var inlösenperioden för Sotkamo Silvers teckningsoptioner i augusti. Det tecknades sammanlagt 13 347 599 nya aktier med teckningsoptioner och Bolaget tillfördes ca 53,2 MSEK (ca 5,6 M€) nytt kapital. Täckningsgraden var 65 %. Det totala antalet aktier och röster i Sotkamo Silver uppgår till 119 313 694 aktier och aktiekapitalet till 163 679 896,48 kronor. Bolagets kassa förstärktes betydligt. Det förbättrar Bolagets möjlighet att finansiera Silvergruveprojektet.

Sotkamo Silver har sammanställt en uppdaterad Teknisk Rapport av Silvergruveprojektet. Baserad på ekonomisk analys av denna rapport, är Silvergruveprojektet med nuvarande antaganden och kunskap, i högsta grad lönsamt. Pga. de positiva resultaten av den Tekniska Rapporten och den i emissionen förstärkta kassan har styrelsen beslutat att fortsätta vidta åtgärder för att påbörja produktionen vid Silvergruvan. Bolaget har startat planeringen och byggandet av byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk och genomför detaljplaneringen. Vi kommer att flytta utrustningen från Blaiken till den nya byggnaden under första halvåren 2018. Investeringsstorleken är cirka 6,5 miljoner euro. Byggnaden med inkluderande investeringarna förväntas vara färdiga i slutet av juni 2018. Jag är nöjd att Styrelsen beslutade att inleda byggandet av anrikningsverkets byggnad med hjälp av bolagets starka kassa, även om förhandlingarna om det slutliga finansieringspaketet fortsätter. Detta beslut kommer att påskynda uppstarten av produktionen och låter oss hålla till nuvarande tidtabell och budget.

Kampanjen för kompletteringsborrningar i Silvergruvan har också genomförts och resultaten visade höga silver- och guldhalter vid kompletteringsborrningar i Silvergruvans nedre delar och under den nuvarande malmen. Borresultaten stärker min uppfattning om att i djupet under den kända malmreserven, finns det mineraltillgångar med högre metall- och guldhalter. Borrningsresultaten tillsammans med tidigare forskningsresultat styrker Sotkamo Silvers uppfattning att silverfyndigheten sträcker sig åtminstone ner till 1 500 - 2 000 meter under mark. Prospekteringsmålets volym i djupet under nuvarande mineraltillgångar är mer än 20 miljoner ton potentiella nya mineraltillgångar.

För närvarande har Bolaget flera pågående diskussioner beträffande finansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt framskridna samtal med ett antal finansiärer. Jag är optimistisk om att Sotkamo Silver kan hitta ett vinn-vinn-alternativ bland det flertal finansieringslösningar som är under förhandlingar eller utvärderas av oss. Dessa samtal utgör dock inte än ett åtagande till någon transaktion eller finansiering från deras eller vår sida.

Silver priset har åkt berg-och dalbana under hela året, särskilt under de första månaderna. Priset tycks ha stannat på omkring 17 dollar per troy uns sedan slutet av september och början av oktober. Det verkar så att silver och även guldpriset kommer att behöva ett betydande marknadstryck att bryta högre. Vanligtvis kan vi anta att ett omvänt förhållande gäller mellan ädelmetalpriset och amerikanska dollarn. Men sedan början av oktober har dollarn stärkts relativt, vilket tyder på att silverpriset skulle ha gått ner. Detta var fallet i början av oktober men sedan dess har silverpriset hållit sig runt 17 dollar per troy uns. Har något hänt som ger ett uppåt tryck för priset, som motverkar den starkare dollarns inflytande på ädelmetall- och silverpriset. Även om tidsperioden är för kort för definitiva slutsatser är det värt att följa detta under de kommande månaderna.

Vi bör nog följa dollarpris utvecklingen inför det amerikansk skattereform, efterfrågan på silver, geopolitiken och amerikansk räntepolitik och det inte förutsägbart i våra bedömningar om silverprisets utveckling under närmaste tiden.

VD Timo Lindborg

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:
-Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 21 februari 2018
-Årsstämma för 2017 kommer att hållas den 15 mars 2018

AKTIEDATA
Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 29 september 2017 till 4,00 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 163 679 896,48. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 119 313 694. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 477 MSEK.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER
Den fullständiga kvartalsrapporten för det andra kvartalet samt övriga finansiella rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507


Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november kl.08:45 svensk tid.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.

Taggar: