SOTKAMO SILVER: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER- DECEMBER 2017

 • Kvartalets resultat uppgick till 0,1 MSEK (-6,0) och resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (‑0,06).
 • Nettoinvesteringarna under oktober-december 2017 uppgick till 4,5 MSEK (6,7).
 • Bolaget beslutade att påbörja planeringen och byggandet av byggnaden till Silvergruvans anrikningsverk. Investeringsstorleken är cirka 64 MSEK (6,5 MEUR).
 • Sotkamo Silver har under hela 2017 fört förhandlingar med finansiärer. Målet har varit  att kunna påbörja det egentliga gruvbyggandet med en stark kassa och finansiering utan behov för påfyllnadsfinansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt framskridna samtal med ett antal finansiärer.

  

HELÅRET 2017, JANUARI-DECEMBER

 • Årets resultat uppgick till -15,2 MSEK (-10,0).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,14 SEK (‑0,17).
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2017 till 164,2 MSEK (156,5).
 • Övriga intäkter uppgick till 78 KSEK (52).
 • Investeringar i Sotkamo Silver Oy med 25,7 MSEK (13,2).
 • Eget kapital uppgick per 31 december 2017 till 328,5 MSEK (287,9).
 • Soliditeten uppgick till 96% (96%).
 • EuroMin tecknade 1 351 533 aktier i december 2016 som registrerades den 2 januari 2017. Därefter tecknade de ytterligare 1 351 533 aktier vilka betaldes och registrerades i februari.
 • Paul Johnsson utsågs till CFO i maj då Agnetha Pernerklint gick i pension.
 • Arto Suokas utsågs till gruvdirektör.
 • Mark- och anläggningsarbeten vid gruvan fortsätter med bland annat vägbygge och projektering för anrikningsverket.
 • En uppdaterad Teknisk rapport färdigställdes som bland annat visar en återbetalningstid på mindre än två år.
 • Styrelsen beslöt att flytta Blaikenverket till Finland.
 • Fortsatta förhandlingar med potentiella finansiärer - ett ökat intresse har märkts efter att den tekniska rapporten färdigställts.
 • Under augusti var det inlösenperiod för teckningsoptionerna TO4. Inlösenpriset var 4 SEK eller 0,42 EUR om optionen handlades på Nasdaq Helsinki, totalt tecknades 13 347 599 aktier. Bolaget tillfördes totalt 53,7 MSEK före emissionskostnader om 3,2 MSEK.
 • Analyserna från borrkampanjen i Silvergruvan under maj och juni blev klara under augusti och visade på goda resultat. Dessa ger en god förutsättning för vidareutveckling av malmreserver och en ökning av mineraltillgångarna i de djupare delarna av förekomsten.


Väsentliga händelser efter periodens

 • I januari 2018 beställdes kvarnar till anrikningsverket från Outotec till ett värde om ca. 20 MSEK (2,0 MEUR).
 • Den 1 februari gjordes beställning av arbetet, för omedelbar start, av fundamentet till anrikningsverket till ett värde av 21 MSEK (2,1 MEUR).


  
VD-ORD

Sotkamo Silver har fortsatt förhandlingar med finansiärer. Under året 2017 och för närvarande har Bolaget haft och har flera pågående diskussioner beträffande finansiering. Vi arbetar med flera möjligheter och för långt framskridna samtal med ett antal finansiärer. Detta har tagit och tar mycket längre tid än förväntat. Jag är optimistisk om att Sotkamo Silver kan hitta ett win-win alternativ bland det flertal finansieringslösningar som är under förhandling eller utvärderas av oss.

Tillsammans med de redan påbörjade infrastrukturinvesteringarna och byggandet av anrikningsverkets byggnad, är förberedelserna i full gång för att inleda produktion under första kvartalet av 2019. För att kunna hålla denna tidtabell har Bolaget vid årsskiftet träffat ett avtal om leverans av kvarnkretsen till Silvergruvan. Överenskommelsen innebär att de båda kvarnar som ingår i kvarnkretsen kommer att levereras under hösten 2018.

Vid kvartalets slut fick vi beslut från Innovationsfinansieringsverket Tekes att vi fyller de finansiella kraven för att starta vårt senaste Tekes projekt. I projektet introduceras en produktionsprocess för malmens försortering och ett underhållsprogram baserad på modern fjärrstyrd teknologi som ett helhetssystemen i produktionsprocessen genom att använda Big Data, ett industriellt intranet och fjärrstyrd processkontroll.

Tekes projektet är en del av konstruktionen av gruvan och utvecklingen av produktionsprocessen. Den kommer att öka material- och energieffektiviteten i gruvan och reducera koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion och därmed stärka framtiden av Silvergruvan samt förbättrar möjligheten att möta metallprisfluktuationer.

Som stöd för finansieringen av detta teknolog- och utvecklingsprojektet har Tekes beviljat ett utvecklings- och innovationslån om 6,1 miljoner euro (60,4 MSEK) till det finska dotterbolaget. Investeringens storlek för 2–3 årig utvecklingsprojektet är 8,7 miljoner euro (86,1 MSEK) inklusive Tekes lån.

Bolaget har även andra teknologi- och utvecklingsprojekt. Vi deltar i ett Interreg projektet ”Baltic Sea Underground Innovation Network, BSUIN”, i vilket undersöks och utvecklas möjligheter att använda underjordiska gruvanläggningar till vetenskaplig eller olika produktions syften. I vårt projekt undersöker vi möjligheten att använda tomma bergrum för energilagring m.h.a tryckluft. Vi tittar även på möjligheter att använda anrikningssand som ett råmaterial för geopolymerer i dess olika användningsområden samt utnyttjandet av sol- och vindenergi som energikälla vid gruvproduktionen.

Nästa år planerar vi att aktivera vår prospektering och forskningsarbete i närheten av Silvergruvan och områden i Norge samt i Sverige. Vi har flera intressanta objekt med goda utsikter för brytbara silver-zink-bly-guldförekomster i närhet av Silvergruvan. Den mest lovande är Hietajärvi-förekomsten, med många silver- och guldinnehållande indikationer samt nickelindikationer. Silver-koppar indikationer finns öster om Silvergruvan. Mo i Ranaområdet i Norge är gynnsamt för rika och stora massiva sulfidförekomster, så kallade VMS (Volcanic-hosted Massive Sulfides). I Sverige har vi ansökt om sju prospekteringstillstånd i Bergslagenområdet runt kända mineraliseringar och historiska gruvplatser vilka har stor potential för volframförekomster och framtida gruvproduktion. Vårt syfte är att få värden av dessa förekomster mer synlig till Bolagets ägare och allmänheten och att locka samarbetspartner till fortsatt utveckling av dessa lovande förekomster samt områden.

Stockholm den 21 februari 2018
Timo Lindborg, VD

  

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

 • Årsredovisningen publiceras den 22 februari 2018
 • Årsstämma hålls den 15 mars 2018 klockan 10,00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.
 • Delårsrapport januari-mars publiceras den 10 maj 2018
 • Halvårsrapport januari-juni publiceras den 23 augusti 2018
 • Delårsrapport januari-september publiceras den 15 november 2018
 • Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
 • Årsstämma för 2018 hålls den 19 april 2019


    
AKTIEDATA

Sotkamo Silvers aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 29 december 2017 till 3,84 kr. Aktiekapitalet uppgick till SEK 163 679 896,48. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 119 313 694. Bolagets börsvärde var på balansdagen ca 458 MSEK.


Kontaktperson

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari, 2018, klockan 8.45.

  

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Taggar: