Presskommuniké 2011–08–24

• Strålande resultat för Swedbank Sjuhärad AB
• Intäkterna ökar och kostnaderna minskar
• Fortsatt förstärkt likviditet och kapitaltäckningsgrad

Ett mycket starkt resultat
Swedbank Sjuhärad visar åter ett mycket starkt resultat. Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 133 mkr jämfört med 89 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna ökar och kostnaderna minskar
Räntenettot ökade med 44 mkr eller 39 procent till 156 mkr. Provisionsnettot steg med 5 procent till 95 mkr till stor del föranlett av en god volym- och marginalutveckling avseende bolån samt en fortsatt positiv utveckling på försäkringssidan genom ökande volymer och god försäljning. Sammanlagt ökade rörelseintäkterna med 23 procent till 253 mkr.

Kreditförlusterna uppgick till knappt 1 mkr. Kreditförlustnivån var fortsatt mycket låg och uppgick till 0,01 procent.

Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent och uppgick till 119 mkr.

Fortsatt förstärkt likviditet och kapitaltäckningsgrad
Kapitaltäckningssituationen fortsatte att stärkas betydligt. Swedbank Sjuhärad har under flera år arbetat för att ytterligare förstärka balansräkningen som en anpassning till svårare yttre förhållanden i ekonomin samt de nya regelverk (Basel III) som följer i spåren av finanskris och de globala skuldsättningsproblemen.

Kapitaltäckningsgraden ökade till 17,15 procent från 15,44 procent vid årsskiftet och översteg därmed med god marginal det lagstadgade kravet på 8 procent.

Kapitaltäckningskvoten (kapitalbasen i förhållande till kapitalkravet) uppgick till 2,14 vilket kan jämföras med det lagstadgade minimikravet som uppgår till 1,0.

Likviditeten ökade med 18 procent och uppgick till 1 951 mkr.          

”Det är med ödmjuk stolthet vi konstaterar att Swedbank Sjuhärad gjort sitt bästa halvårsresultat genom tiderna. I en turbulent och besvärlig omvärld har vi kunnat fortsätta öka antalet affärer med våra kunder och samtidigt minskat kostnaderna. Vi strävar efter att fortsätta vara delaktiga i bygdens positiva utveckling och genom närhet och engagemang skapa värden för våra kunder”, säger vd Bosse Johansson.

Resultaträkning i sammandrag, tkr

                                                                                                                                 Förändring         
Tkr                                                                   jan–juni 2011   jan–juni 2010           i belopp i procent

Räntenetto                                                                156 096             112 486             43 610          39%
Provisionsnetto                                                          94 722               90 387                4 335            5%
Nettoresultat av finansiella poster                                  -69                       99                  -168                -
Övriga rörelseintäkter                                                  2 059                 2 330                  -271          -12%
Summa rörelseintäkter                                           252 808             205 302             47 506           23%

Personalkostnader                                                     68 503               68 366                   137            0%
Övriga administrationskostnader                               48 022               48 531                  -509           -1%
Avskrivningar på materialla tillgångar                        2 152                 2 157                        -5            0%
Övriga rörelsekostnader                                                 680                 1 299                   -619        -48%
Summa rörelsekostnader                                       119 357             120 353                 -996           -1%

Resultat före kreditförluster                                 133 451                  84 949             48 502           57%
Kreditförluster, netto                                                      -633                 3 696              -4 329               -
Rörelseresultat                                                       132 818               88 645             44 173          50%

Borås den 24 augusti 2011
Swedbank Sjuhärad AB

Eventuella frågor besvaras av bankens verkställande direktör Bosse Johansson, telefon 033–16 66 66, mobil 0708–27 66 66

Swedbank Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 11 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 200 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank vilket den har varit sedan banken grundades 1831. Banken är ett publikt aktiebolag. Majoritetsägare är en lokal stiftelse och övriga aktier ägs av Swedbank AB och en personalstiftelse. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling. Banken leds av en bolagsstyrelse med säte i Borås. Banken har 8 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med totalt cirka 160 anställda. Genom samarbetet med Swedbank AB finns också tillgång till ett kunnande som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Swedbank Sjuhärad AB har ett komplett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Swedbank Sjuhärad AB är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar