Sparbanken Skaraborg AB (publ) Delårsrapport 2018

Sparbanken Skaraborg publicerar delårsrapport avseende januari - mars 2018.

  • Rörelseresultatet uppgick till 128 mkr (133 mkr)

  • K/I talet uppgick till 24 procent (18 procent)

  • Soliditet 27,0 (26,9)

  • Kärnprimärkapital 21,1 (21,7)

Vi har under årets första kvartal haft en fortsatt god efterfrågan på krediter där huvuddelen förmedlas till Swedbank Hypotek. Under året har även nya regelverk börjat gälla som påverkar bankens resultat och balansräkning. Nya regler för värdepappersmarknaden innebär att numera ingår inte våra kunders PPM sparande i bankens affärsvolymer. De var vid årsskiftet 1.371 mkr, samtidigt förlorar vi de provisioner som vi tidigare erhöll på detta sparande. För banken handlar det om ca 1,1 mkr årligen.

Under året har även en förändring skett när det gäller beräkning av kreditförluster och värdet på finansiella instrument, allt under ett regelverk som benämns IFRS9. Det har påverkat bankens nettoresultat av finansiella transaktioner negativt med 1,3 mkr samt beräknande kreditförluster negativt med 6,0 mkr (+ 1,7 mkr).

Det ökade antal regler som vi banker har att förhålla oss till påverkar även den tid som vi behöver ägna oss åt att följa upp och rapportera vår regelefterlevnad. Det ser vi i ökade lönekostander för under året.  

Vi har under året märkt en stark ökning av kunder som kontaktar oss via såväl Telefonbanken som Kundcenter Privat. Vi har därför under året även utökat möjligheterna för våra företagskunder att kontakta och få hjälp via Kundcenter Företag, vilket vi upplever har uppskattats.  

Skara 7 maj 2018 

Leif Johansson

Verkställande direktör

www.sparbankenskaraborg.se

Prenumerera