Nya ledamöter och ny ordförande i styrelsen

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägarens representant i styrelsen. Dessutom utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 560 Mkr. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 3 maj.

Ny styrelseordförande
Vid bolagsstämman utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som avböjt omval. Eva Landén har en lång och gedigen erfarenhet som vd, CFO och revisor inom olika bolag i fastighetsbranschen. Hon är idag vd för Corem Property Group och är även styrelseledamot i Klövern.

 Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeförandeskapet i Specialfastigheter. Under mina snart fyra år som styrelseledamot har jag följt hur bolaget utvecklat och stärkt sin position inom säkerhetsfastigheter och jag vet att det finns en växande marknad för de fastigheter och tjänster som Specialfastigheter erbjuder, säger Eva Landén.

Två nya ledamöter
Vid stämman valdes även två nya ledamöter in i styrelsen:

  • Åsa Wirén är idag senior rådgivare på Bonnier AB, har bland annat arbetat som CFO på SkiStar och har en lång karriär inom KPMG. Hon har även styrelseerfarenhet.
  • Erik Tranaeus som arbetar som bolagsförvaltare på Regeringskansliet blir ägarens representant och ersätter Ulrika Nordström. Han har under det senaste året varit adjungerad i Specialfastigheters styrelse under Ulrika Nordströms föräldraledighet.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Jan Berg, Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström och Maj-Charlotte Wallin.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per 2017. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget E&Y valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på företagets webbplats specialfastigheter.se.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01
Kristina Ferenius, vice vd/CFO, tel 010-788 62 11

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor. Vi har drygt 140 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Taggar:

Om oss

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på ca 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 26 miljarder kronor. Specialfastigheter har cirka 150 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media